Anglicky: Reproductive capacity of Heterodera schachtii on Thlaspi arvense, Capsella bursa-pastoris and varying populations of Chenopodium album

Zdroj: Ahmad M. – Sedaghatjoo S. – Westphal A. (2016): Reproductive capacity of Heterodera schachtii on Thlaspi arvense, Capsella bursa-pastoris and varying populations of Chenopodium album. Plant Dis Prot 123:37–42.

Klíčová slova: "střídání plodin, pokryvnost plodiny, citlivost vůči hlísticím, řepa cukrová, regulace plevelů"

Dostupný z: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs41348-016-0002-7.pdf


Regulace plevele v polních plodinách je založena na prahových hodnotách, po kterých plevele začínají mít vliv na růst a následný výnos polních plodin především svojí konkurenční schopností popř. dalšími nepřímými vlivy. Přímé snížení výnosů zapříčiněné konkurencí plevele může být snadno kvantifikováno, ale nepřímé účinky plevele sloužícího jako alternativního hostitele rostlinných parazitů hlístic je těžké posoudit. V Německu, v oblastech intenzivního pěstování řepy cukrové ve tříletém cyklu střídaní s obilovinami dochází již dlouhodobě k úbytku výnosů následné plodiny. Ponechané plevele v předplodině slouží jako hostitele háďátka řepného (Heterodera schachti) jako významného škůdce cukrové řepy. V předchozích studiích, byla zjištěna pouze omezená populační hustota hlístic v období ponechaného strniště.  Fyziologie a populační charakteristiky hostitelských rostlin mají vysoký reprodukční potenciál háďátka řepného. V rámci (mikroplotu) experimentu, byla měřena reprodukce háďátka řepného na rostlinách Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album a Thlaspi arvense ve srovnání s vnímavými odrůdami řepy cukrové (Beta vulgaris) během vegetačního období od jara do podzimu. Mezi jednotlivými populacemi háďátek, podle  jednotlivých druhů plevelů nebyl zjištěn žádný rozdíl v hustotě, ale všechny populace byly mnohem menší než populace na řepě cukrové. V rámci skleníkových pokusů byla sledována reprodukce háďátek na Ch. album, získaných z devíti různých regionů v Německu, které byly porovnány s reprodukcí citlivých a resistentních odrůd řepy cukrové a řepky olejky (Raphanus sativus). Všechny populace háďátek vázaných na Ch. album měly reprodukci  nižší než 2% oproti populacím vázáných na citlivé odrůdy řepy cukrové a řepky olejky. Nízká hustota populací háďátek a zanedbatelný  reprodukční potenciál  různých populací vázaných na Ch. album podporuje hypotézu, že riziko vzniku populace H. schachtii v rámci Ch. album je značně malé.

Zpracoval/a: Ing. Jan Štrobach, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., strobach@vurv.cz
Přílohy
27.docx