Anglicky: Swarm robots in mechanized agricultural operations: A review about challenges for research

Zdroj: Albiero, D, Garcia, AP, Umezu, CK, de Paulo, RL. 2022. Swarm robots in mechanized agricultural operations: A review about challenges for research. Computers and Electronics in Agriculture 193, 106608.

Klíčová slova: "zemědělství; provozní náklady; elektrický traktor; umělá inteligence; orba; lesnictví; multi-robot"

Dostupný z: https://doi.org/10.1016/j.compag.2021.106608


více jak stonásobně, což na jedné straně znamenalo exponenciální nárůst výkonnosti těchto strojů, avšak na druhé straně také vznik nežádoucího technogenního zhutnění půdy a vysokých pořizovacích nákladů této techniky. Nevýhody nasazení výkonné techniky by mohly být zmírněny nebo úplně odstraněny právě prostřednictvím malých polních robotů pracujících v tzv. rojovém uspořádání (několik menších, autonomních a vzájemně spolupracujících strojů).

V současnosti známé a opublikované technologie byly zkoumány v sedmi aspektech (úroveň připravenosti technologie, konfigurovatelnost, adaptabilita, spolehlivost, schopnost pohybu, schopnost vnímání a autonomie rozhodování), považovaných za kritéria pro hodnocení těchto technologií. Výsledky tohoto hodnocení odhalily výzkumné výzvy z těchto sedmi ve třech nejkritičtějších aspektech, a to konfigurovatelnost, adaptabilita a autonomie rozhodování.

Na základě těchto zjištění byl poté byl proveden další systematický přehled týkající se těchto výzkumných výzev, ve kterém bylo vyhodnoceno 75 prací podle kritérií relevance, potenciál, objektivita a prostředí z hlediska výzkumné otázky související s komerčním provozem roje zemědělských robotů. Hlavním závěrem z hodnocení analyzovaných prací je, že současný výzkum neřeší problémy, které se týkají multirobotů v rojové konfiguraci v zemědělství. Namísto toho upozorňuje na překážky, které je třeba překonat, aby se naplnilo mnohostranné poslání definované jednotlivými operacemi prováděnými zemědělskou technikou.

K překonání těchto překážek jsou pak definovány otázky budoucího výzkumu, které souvisejí s úpravami zemědělských pozemků tak, aby na nich bylo možné provozovat mechanizované operace prováděné polními roboty v rojovém uspořádání. Tato iniciativa může přispět k vytvoření plánu pro interinstitucionální a transdisciplinární výzkum, který by spojil vědeckou komunitu věnující se robotice. Kromě toho by tento plán umožnil vznik velmi plodných interinstitucionálních a mezioborových partnerství, která by byla schopna realizovat inovativní a zásadní výzkum tak, že by se stal přirozeným přístupem a byl pak v zemědělství běžně realizován a implementován.

Zpracoval/a: prof. Dr. Ing. František Kumhála, Česká zemědělská univerzita v Praze, kumhala@tf.czu.cz