Anglicky: Improving Agricultural Water Sustainability: Strategies for Effective Farm Water Management and Encouraging the Uptake of Drip Irrigation

Zdroj: Greenland S.J., Dalrymple J., Levin E., O’Mahony B. (2018) Improving Agricultural Water Sustainability: Strategies for Effective Farm Water Management and Encouraging the Uptake of Drip Irrigation. In: Crowther D., Seifi S., Moyeen A. (eds) The Goals of Sustainable Development. Approaches to Global Sustainability, Markets, and Governance. Springer, Singapore. pp 111-123. https://doi.org/10.1007/978-981-10-5047-3_7

Klíčová slova: "zemědělství; udržitelnost vody; zodpovědnost za životní prostředí, zavlažování, zájmové strany"

Dostupný z: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-10-5047-3_7#citeas


Tento výzkum je důležitým přínosem tím, že nabízí doporučení a přístupy udržitelného hospodaření s vodou. Podniky, a to jak národní, tak i nadnárodní, jsou stále častěji zkoumány, pokud jde o sociální odpovědnost a její dodržování při přijímání postupů, které podporují sociální a environmentální blaho. Efektivní hospodaření s vodou a dodávka čerstvé pitné vody je kritickým problémem, který často nesouvisí s dodávkou vody pro průmyslové nebo komerční účely. Přijaté postupy často určují úrovně degradace životního prostředí a související sociální a zdravotní rizika. Příkladem je zemědělství, které je jedním z největších komerčních spotřebitelů vody a kde používané metody zavlažování mají značný dopad na erozi, znečištění a vyčerpání vodních zdrojů. Přijetí udržitelnějších zemědělských postupů však často znamená překonání tradice a učení se novým přístupům. Tato studie tedy zkoumá překážky pro zemědělce, kteří v Austrálii používají kapkovou závlahu. Kapková závlaha je považována za jeden z nejudržitelnějších ekologických zavlažovacích přístupů v Austrálii, která se potýká s nejnáročnějšími podmínkami a vodním stresem. Výzkum zahrnuje podrobné rozhovory s různými zainteresovanými subjekty v oblasti vodního hospodářství, včetně 146 zemědělců, o vnímání překážek bránících zavlažování kapkovou závlahou. Naše zjištění ukazují, že zemědělci nejčastěji odmítají kapkovou závlahu z důvodů ekonomických a problémů při instalaci a údržbě. Vliv vládních politik na podporu konkrétních metod zavlažování by neměl být podhodnocen. Pochopení těchto souvislostí by mělo usnadnit rozvoj účinných vzdělávacích a komunikačních programů, které by zlepšily vnímání kapkové závlahy.

Zpracoval/a: doc. Ing. Dr. Milada Šťastná, Mendelova univerzita v Brně, stastna@mendelu.cz