Zdroj: SLODIČÁK, Marian; Jiří NOVÁK; MAUER Oldřich; Vilém PODRÁZSKÝ a kol. Pěstební postupy při zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR. Příbram: Lesnická práce, 2014. 272 s. ISBN 978-80-7458-65-9

Klíčová slova: "douglaska, introdukce, genetika, provenience, lesní stanoviště, zalesnění, zmlazení, dynamika růstu, smíšené porosty, výchova, vyvětvování, stabilita, kořenový systém, zdravotní stav, zemědělská půda, deformace kořenového systému, lesní půdy, zlepšování půdních účinků, produkční potenciál, roční přírůst, ekonomické benefity"

Dostupný z: https://www.researchgate.net/profile/Marian_Slodicak/publication/272748470_Pestebni_postupy_pri_zavadeni_douglasky_do_porostnich_smesi_v_podminkach_CR_Silvicultural_approaches_for_introduction_of_Douglas-fir_into_the_forest_mixed_stands_in_conditions_of_the_Czech_Republic/links/54ed7d420cf28f3e65358ba2/Pestebni-postupy-pri-zavadeni-douglasky-do-porostnich-smesi-v-podminkach-CR-Silvicultural-approaches-for-introduction-of-Douglas-fir-into-the-forest-mixed-stands-in-conditions-of-the-Czech-Republic.pdf


Autoři v rámci projektu NAZV QI 112A172 – „Pěstební postupy pro zavádění douglasky do porostních směsí v podmínkách ČR.“ vytvořili samostatnou monografickou publikaci o Douglasce tisolisté. Monografie je kolektivním dílem lesnických odborníků z VÚLHM, v.v.i., Strnady, LDF MENDELU v Brně a FLD ČZU v Praze. Publikace je rozdělena do 11 samostatných kapitol, které byly zpracovány jiným zpracovatelským týmem. Douglaska je sice nepůvodní dřevinou v České republice, ale její vlastnosti jí poskytují potenciály jako dřeviny vhodné pro zvládnutí klimatických změn. V publikaci je široce popsána její biologie, nároky na stanoviště a metody zalesňování, výchovy, přirozeného zmlazování a těžby. V závěru je popsána ekonomická stránka pěstování douglasky v podmínkách ČR. Jedná se o první a ojedinělou publikaci svého druhu v ČR o této dřevině. Autoři v závěru upozorňují na nedostatky, které se v lesním hospodářství vyskytují, jako jsou například nedostatečné údaje v růstových tabulkách, nebo sortimentační tabulky nejsou zpracovány z podkladů pouze douglasky. Dále upozorňují na nedokonalost cenotvorby pro jednotlivé sortimenty douglasky. Autoři uvádějí, že pro lesnický výzkum je zde otevřený prostor k tvůrčí činnosti.    

Zpracoval/a: Ing. Jiří Holický, jhcplzen@seznam.cz