Anglicky: Assessment of growth suppression in apple production with replant soils

Zdroj: Cavael, U., K. Diehl a P. Lentzsch. 2020. Assessment of growth suppression in apple production with replant soils. Ecological Indicators, 109: 105846. DOI: 10.1016/j.ecolind.2019.105846

Klíčová slova: "management sadu, příčný průřez kmene, alternaria sp., produkce jablek, únava, specifická únava půdy jabloňových sadů"

Dostupný z: https://www.researchgate.net/publication/336738199_Assessment_of_growth_suppression_in_apple_production_with_replant_soils


Půdní únava jabloňových sadů (anglicky Apple replant disease) je označována jako specifická ztráta půdní úrodnosti na monokulturních plochách s opakovaným pěstováním stejného druhu. Důsledky této choroby se mohou projevit až 50% snížením produkce při zachování stejného hospodaření na daném pozemku. Náročnost identifikace, předcházení a řešení dané problematiky je složité především kvůli nedostatečné specifikaci příčin, zejména určení mikrobiálního společenstva v půdě.

Cílem této studie bylo stanovit algoritmus pro odhady potlačení růstu v sadech způsobených půdní únavou. Jako nejvíce reagující na replantace jabloní byla vyhodnocena půdní houbová společenstva z rodu Alternaria. Jako proměnná pro určení vlivu půdní únavy na potlačení růstu byla hodnocena plocha příčného průřezu kmene, která dobře vyjadřuje množství nadzemní i podzemní biomasy stromů. Kamerou nesenou dronem byla focena celková nadzemní plocha stromu, která byla následně přepočítaná na jednotku plochy. Pokusy byly hodnoceny jak na ploše sadu s komerční produkcí, tak i v experimentálním sadu s různými odrůdami a systémy pěstování.

Při měření velikostních parametrů jedinců byla zjištěna korelace mezi plochou příčného průřezu kmene a nadzemní plochou koruny. Tato korelace zároveň nebyla nijak ovlivněna únavou půdy. Na plochách s dlouhodobým pěstováním sadu jabloní s potenciálním výskytem únavy půdy byl růst stromů průkazně nižší než na půdách neunavených. U půdních houbových společenstev byla na unavené půdě zjištěna vyšší heterogenita těchto patogenů v případě hodnocení celkové houbové DNA. Skupina půdních hub z rodu Alternaria byla na unavených půdách několikanásobně početnější, zatímco společenstva z rodu Fusarium se mezi unavenou a neunavenou půdou nelišila. Míra potlačení růstu a potažmo i výnosu výsadby byla pak vypočítána jako poměr mezi výskytem půdních houbových společenstev z rodu Alternaria a plochou příčného průřezu kmene. Tento parametr byl pak ve všech případech dobrým ukazatelem únavy půdy a míry jejího vlivu.

Získaný algoritmus pro určování snížení růstu a potenciálních výnosů výsadby s rozvinutou půdní únavou bude možné relevantně využít na plochách, kde je po dlouhodobém pěstování jabloní vysoká pravděpodobnost výskytu půdní únavy a určit tak změny v půdních vlastnostech a potenciální ztráty především na plochách, kde není možné střídat plodiny.

Zpracoval/a: Ing. Klára Scháňková, Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o., schankova@vsuo.cz