Anglicky: Natural water retention ponds for water management in agriculture: A potential scenario in Northern Italy

Zdroj: Staccione B, Broccoli D, Mazzoli P, Bagli S, Mysiak J. 2021. Natural water retention ponds for water management in agriculture: A potential scenario in Northern Italy. Journal of Environmental Management. Volume 292.

Klíčová slova: "vodní nádrže, závlahy, změna klimatu, sucho, biologická rozmanitost"

Dostupný z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301479721009117?via%3Dihub


Změna klimatu má, a i v budoucnu bude mít, vliv na dostupnost a kvalitu povrchových vod, což má a bude mít negativní dopad na zemědělskou produkci. Pro snížení negativních dopadů klimatické změny, je v současné době kladen důraz na realizaci přírodě blízkých opatření. Jako jedno z účinných opatření v zemědělské krajině je považováno budování vodních nádrží.

      Autoři předkládaného článku zkoumali možnost retence vody v krajině pomocí přírodě blízkých akumulačních vodních nádrží v povodí vodního toku Lamone v severní Itálii, kde se intenzivně pěstuje kiwi, réva vinná a olivovníky. Vodní režim Lamone je charakteristický vysokými sezónními výkyvy v průtocích, z tohoto důvodu existuje v celém povodí soustava akumulačních vodních nádrží, jejichž zadržený objem je využíván pro závlahy a pro nadlepšování průtoků v Lamone.

      Za přírodě blízké akumulační vodní nádrže autoři uvažovali hloubené rybníky (bez hrází) se sklony břehů 1:4. Těsnění vodních nádrží je uvažováno z jílu, jelikož je pro přírodě blízkou nádrž vhodnější než standardně využívané betonové těsnění nebo těsnění z PVC fólií. Primární uvažovanou funkcí navrhovaných vodních nádrží je akumulace vody pro závlahy a s tím spojené zachování stávající úrovně zemědělské produkce, dále ale mohou přispívat k ochraně biologické rozmanitosti a stanovišť, mohou zvyšovat krajinnou rozmanitost a estetiku a také mohou přispívat k regulaci teploty vzduchu a mikroklimatických podmínek. Autoři uvádějí, že vodní nádrž s nízkými sklony břehů (1:4) lépe plní výše popsané funkce. Vybudování celé soustavy akumulačních nádrží může navíc napomoci ke zlepšení prostupnosti krajiny pro organismy. Navíc, i když nebudou vodní nádrže přímo využívány pro čerpání vody pro závlahy, může být zadržený objem vody využíván pro nadlepšování průtoků ve vodních tocích.

      Přírodě blízké akumulační nádrže navíc mohou sloužit jako zdroj různých přidružených činností v zemědělství jako produkce a prodej dřeva z břehových porostů, pořádání osvětových akcí nebo pořádání různých aktivit pro širokou veřejnost. Realizace přírodě blízkých akumulačních nádrží má ale i celou řadu nevýhod. Větší vodní plocha s malou hloubkou se více prohřívá a dochází k vyššímu výparu z vodní hladiny. Další riziko je spojeno s břehovou vegetací, která může svým kořenovým systémem narušovat těsnící vrstvu z jílu a následně může docházet ke ztrátám vody infiltrací. Dále samozřejmě dochází k záboru zemědělské půdy spojené s budováním nové vodní nádrže. I přesto akumulační vodní nádrže představují významný potenciální nástroj pro zachování nebo navýšení zisků ze zemědělské produkce v podmínkách změny klimatu.

      Závlahy jsou v České republice málo využívány a plány do budoucna počítají s budováním velkých centralizovaných závlahových soustav napojených na velké vodní nádrže. Soustava menších přírodě blízkých vodních nádrží může plnit akumulační funkci stejně, ale navíc v kombinaci s celou řadu dalších ekosystémových služeb.

Zpracoval/a: Ing. Ondřej Ulrich, Mendelova univerzita v Brně, xulrich@mendelu.cz