Anglicky: Reduction of surface runoff on sloped agricultural land in potato cultivation in de-stoned soil

Zdroj: Vejchar D., Vacek J., Hájek D., Bradna J., Kasal P., Svobodová A. (2019): Reduction of surface runoff on sloped agricultural land in potato cultivation in de-stoned soil. Plant Soil Environ., 65: 118-124.

Klíčová slova: "ochrana půdy, retence vody, solanum tuberosum l., kolejové brázdy, zpracování půdy"

Dostupný z: https://www.agriculturejournals.cz/web/pse.htm?type=article&id=736_2018-PSE


Problematika ochrany půdy a zejména omezení její eroze je významným problémem současného zemědělství. Z hlediska zvýšeného povrchového odtoku jsou považovány za rizikové širokořádkové plodiny pěstované na svazích. Typickým příkladem takové plodiny jsou brambory. Snížením povrchového odtoku je možné zmírnit jeho negativní účinky na půdu tak i na rostliny. V rámci výzkumné činnosti byla ověřena účinnost úpravy povrchu při zakládání porostu brambor. Při výsadbě brambor byla aplikována metoda úpravy povrchu hrázkováním ve středových i kolejových brázdách v porostu brambor. Výsledky byly porovnávány s kontrolním pozemkem bez úpravy povrchu. Na pozemcích o svažitosti 5° byly sledovány srážky a množství odtékající vody z porostu a následně porovnány výnosy. Během tří sledovaných let bylo v porovnání s kontrolou zachyceno až 86 % vody ve středových brázdách a až 72 % v kolejových brázdách. Celkový výnos byl na ošetřené ploše navýšen, ale statisticky neprokázán. V provedených experimentech bylo možné potvrdit snížení povrchového odtoku v brázdách brambor. Během experimentů bylo zřejmé, že lepší zadržování vody v brázdě je dobrým předpokladem pro zvýšení výnosu. Zvýšení výnosu se v jednotlivých letech experimentu pohybovalo od 1,8 do 8 %, ale bylo statisticky neprůkazné. Technologie úpravy povrchu půdy pomocí hrázkovačích a důlkovacích mechanizmů v porostech brambor je perspektivní jak z hlediska ochrany půdy, tak z pohledu vodního režimu v půdě zejména v období před zapojením porostu. Pozitivní vliv na snížení povrchového odtoku byl prokázán i v podmínkách České republiky. Vlastní mechanizaci lze použít samostatně nebo v kombinaci s výsadbou a zakládáním porostu.

Zpracoval/a: Ing. Jiří Souček, Ph.D., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., jiri.soucek@vuzt.cz