Anglicky: Spreaders in agricultural transport

Zdroj: Souček J., Pražan, R.., Plíva, P., Roy, A., Dědina, M., Dubský, M., Pilný, R. 2017. Rozmetadla v zemědělské dopravě, Mechanizace zemědělství, 67(6), 72-74. ISSN 0373-6776

Klíčová slova: "kompost, organická hnojiva, zemědělská doprava, aplikace kompostu, zemědělská technika"


Článek se zabývá problematikou aplikace organických hnojiv, prioritně kompostu, pomocí rozmetadel. Pro pořízení objektivních časových snímků a lokalizace techniky byla do strojů nainstalována GPS s automatickým záznamem hodnot o zeměpisných souřadnicích, směru a rychlosti pohybu, nadmořské výšce a časových údajů. K aplikaci a přepravě kompostů bylo použito rozmetadlo WESTERN 12 DS v soupravě s traktorem John Deere 6190 R. Šířka pracovního záběru při aplikaci se pohybovala v rozmezí 6,3 až 10,2 m. Z výsledků vyplývá, že doprava tvoří z hlediska spotřeby energie a práce dominantní podíl. Při sledovaných dopravních vzdálenostech (3 až 5 km) bylo na dopravu spotřebováno cca 3/4 času (tedy práce) a více než 2/3 z celkové spotřeby motorové nafty. Uvážíme-li, že střední dopravní vzdálenost v zemědělských podnicích se nejčastěji pohybuje okolo 5 km, lze podíl na spotřebě práce i PHM ve prospěch dopravy ještě navýšit. Efektivita dopravy a aplikace organických hnojiv, ať už se jedná o kompost, hnůj je v porovnání s minerálními hnojivy vždy horší, ale přínos pro půdu ve formě kvalitní organické hmoty je nesporný. Využití kompostu jako organického hnojiva má výhodu v tom, že jej lze produkovat i v místech bez živočišné výroby. Při potřebě vyšších dávek draslíku, fosforu nebo vápníku lze aplikovat na pozemky vyšší dávky při dodržení legislativních omezení (zejména nitrátové směrnice).
Oproti minulým rokům, je v současnosti na trhu celá řada typů rozmetadel, která se liší systémy rozmetání i dávkování a z hlediska dopravy zejména užitečmou hmotností a velikotí ložného objemu. Nejčastěji jsou řešena jako jednoúčelové přípojné stroje nebo jako výměnné nástavby na více účelové podvozky. Výběr zažízení může parametry dopravy a s tím související ekonomickou náročnost značně ovlivnit. A to kladně i velmi negativně při používání nevhodného zařízení.
Dalším způsobem zefektivnění dopravy může být změna systému dopravy s využitím výkonnějších dopravních prostředků, kontejnerových systémů, meziskladů, polních hnojišť atd.

Zpracoval/a: Ing. Jiří Souček, Ph.D., Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i., jiri.soucek@vuzt.cz