Anglicky: Short-term outlook for EU agricultural markets in 2018 and 2019 - Dairy

Zdroj: Directorate-General for Agriculture and Rural Development - Short-term outlook — No. 20

Klíčová slova: "http://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/markets-and-prices/short-term-outlook/pdf/agri_short_term_outlook_spring-2018_en.pdf"

Dostupný z: soběstačnost produkce mléka, ceny syrového mléka, světový trh, průměrná dojivost, počty dojnic, export mléčných výrobků, EU


Celková soběstačnost v produkci mléka v EU-28 v roce 2017 byla na úrovni 114,3%. Pokud se týče regionálních rozdílů, tato soběstačnost byla nejvyšší v Pobaltí a severní Evropě (134%) a zemích západní Evropy (Německo, Rakousko, Benelux, Francie a Velká Británie – 126%); mírný přebytek produkce nad domácí spotřebou byl i v zemích střední Evropy (108%). Naopak nízká soběstačnost v produkci mléka se projevuje v jižní Evropě, zejména na pyrenejském poloostrově, v Itálii a Řecku, kde se míra soběstačnosti pohybuje v průměru na 77% a za první dva měsíce roku 2018 se ještě snížila na 75%.

Ceny syrového mléka v EU-28 dosáhly v listopadu 2017 svého maxima pro tento rok na úrovni téměř 38 €/100 kg, což je o 20% více než v předchozím roce a o 10% více než je průměr let 2012 - 2016 pro tento měsíc. Průměrná výkupní cena mléka za rok 2017 byla na úrovni 34,86 €/100 kg, což je meziroční nárůst o téměř 23%.

Hlavními hnacími silami tohoto oživení byl pokles dodávek mléka na konci roku 2016 a počátku roku 2017, stejně jako rostoucí poptávka po mléčných tucích a sýrech. V souvislosti s nižšími náklady na krmiva vedla vyšší cena syrového mléka ke zvýšení hrubých marží; zemědělci tak pravděpodobně koupili více krmiv, což spolu s dobrou kvalitou a množstvím píce vedlo k významnému zvýšení dodávek mléka v druhé polovině roku 2017. V roce 2017 tak celoročně vzrostl nákup mléka o 1,8% oproti roku 2016.

Navzdory trvající poptávce po mléčných výrobcích v EU a nižším hodnotám produkce mléka na Novém Zélandu, může zvýšení výroby mléka v EU a USA přinést dodatečný tlak na snižování cen. Přesto se očekává, že dodávky mléka v EU se v roce 2018 zvýší o 1,4% a zpomalení růstu nákupu mléka se předpokládá teprve v roce 2019 (+ 0,5%), a to především kvůli nižším cenám. Očekává se rovněž, že růstový profil se bude během roku výrazně měnit. V lednu 2018 se nákup mléka v EU-28 zvýšil ve srovnání s rokem 2017 o zhruba 4%. Studené počasí zaznamenané v únoru a březnu mohlo vést k tomu, že dojnice zůstaly delší dobu uvnitř stájí a rovněž opožděný růst píce na pastvinách v severní a západní Evropě mohl přispět k zpomalení nárůstu nákupu mléka, jehož růst je prognózován na úrovni 3% v prvním čtvrtletí 2018. Očekává se, že růst se v průběhu roku ve srovnání s rokem 2017 dále zpomalí.

Ze šetření Eurostatu o stavech hospodářských zvířat v prosinci 2017 vyplývá, že došlo k meziročnímu poklesu počtu dojnic přibližně o 1%. Jedná se o první významný pokles zaznamenaný od roku 2012 a stáda dojených krav v EU se opět vrátila na úroveň roku 2011. Na druhou stranu se produkce mléka v EU zároveň zvýšila téměř o 13 milionů tun (tj. o 8%). Jinak řečeno, průměrná roční dojivost v EU se v roce 2017 výrazně zvýšila na 7060 kg na dojnici. V letech 2018 a 2019 se očekává, že počet dojnic bude i nadále klesat, ale nižším tempem.

Průměrný pokles počtu mléčných krav v EU v roce 2017 však v sobě ukrývá značné rozdíly mezi členskými státy: od poklesu o 7% v Nizozemsku až po téměř 4% nárůst v Irsku. Počet dojnic se zvýšil v Polsku, Dánsku, Rakousku, Slovinsku a na Kypru. Naopak poklesy o více než 2% byly zaznamenány v Bulharsku, Rumunsku, Slovensku, Lotyšsku, Litvě, Chorvatsku, Maltě, Belgii a Řecku. Pokles počtu krav se neprojevil nižšími dodávkami mléka, neboť v roce 2017 byly zaznamenány značné přírůstky v dojivostech: zejména díky používání krmných koncentrátů a také díky vyššímu podílu mladších a produktivnějších krav. Dále pokračuje profesionalizace produkce mléka v Rumunsku a Bulharsku.

V roce 2017 vzrostl světový obchod s mléčnými výrobky o 1,3%. S tržním podílem 34% byla EU poprvé největším světovým vývozcem mléčných výrobků (přímo před Novým Zélandem).
Nižší zásoby mléka na Novém Zélandu vedly k 3% poklesu vývozu a umožnily rozšířit vývozy EU (+ 10%) a USA (+ 6%). EU výrazně zvýšila svůj vývoz sušeného mléka po poklesu v roce 2016 (23% meziroční nárůst v roce 2017). Kojenecká výživa, nezahrnutá výše, je jednou z
hlavních položek mléčného trhu EU z hlediska hodnoty. Čína, hlavní zákazník EU na tomto trhu, zvýšila v roce 2017 svůj celkový dovoz o 34%. Tento dodatečný nárůst dovozu byl členskými zeměmi unie pokryt ze 73%, což vedlo i k celkovému zvýšení podílu EU na trhu kojenecké výživy na úroveň 74%.

Zpracoval/a: Ing. Jiří Mach, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, mach@pef.czu.cz