Anglicky: Diurnal effects on the efficiency of drip irrigation

Zdroj: Adams, W.R., Zeleke, K.T. 2017. Diurnal effects on the efficiency of drip irrigation. Irrig Sci 35:141–157. DOI 10.1007/s00271-016-0529-1.

Klíčová slova: "obsah vlhkosti, vlhkost půdy, kapková závlaha, plán závlahy, období zavlažování"

Dostupný z: https://link.springer.com/article/10.1007/s00271-016-0529-1


Kapková závlaha je velmi rozšířená v pěstování vinné révy i jiných polních plodin. Tato studie se věnuje studiu vlivů dynamiky denních faktorů ve vztahu ke kapkové závlaze, zejména z pohledu rozdílů mezi ranní a odpolední aplikací závlahy ve vztahu k WUE (water use efficiency; efektivita využití vody). Za tímto účelem byl realizován polní experiment v lokalitě BEGA (Austrálie, cca 300 km na J od Sydney); s dlouhodobým průměrným ročním úhrnem srážek 960 mm a dlouhodobým průměrným výparem z vodní hladiny 1360 mm, se středně hlubokými, písčito-jílovitými půdami. Pokus probíhal v podmínkách bez vegetace na povrchu půdy, ovšem se zachovanými kořeny révy vinné a dalších rostlin (neuvedeno) pod povrchem. Měření vlhkostí probíhalo kontinuálně v hloubkách 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65 a 75 cm. Rozchody kapkovacích hadic, umístěných na povrchu půdy, byly 2 a 3 m. Studie zjistila, že pro hloubky půdy >15 cm nebyla efektivita kapkové závlahy ovlivněna denní dobou zálivky a tudíž autoři prohlašují, že nebyl potvrzen tradovaný názor, že odpolední závlaha by neměla být realizována. Pro mělčí hloubky půdy (0-15 cm) bylo zjištěno, že odpolední zálivka znamenala větší zvýšení vlhkosti půdy (oproti zálivce ranní), v některých případech dokonce rozdíly trvající až po následujících 72 hodin. Tento poznatek má potenciál uplatnění v plánování závlah např. pro saláty a podobné mělce kořenící plodiny, kde při odpolední závlaze (spíše než ranní) lze výrazněji snížit závlahové dávky při zachování či možném zvýšení výnosů.

Zpracoval/a: Ing. Petr Fučík, Ph.D., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., fucik.petr@vumop.cz