Anglicky: Influence of the speed on soil-pressure over a plough

Zdroj: Dairon, R. et al. (2017) ‘Long-term impact of reduced tillage on water and pesticide flow in a drained context’, Environmental Science and Pollution Research, 24(8), pp. 6866–6877. doi: 10.1007/s11356-016-8123-x.

Klíčová slova: "půdní tlak, orba, opotřebení, interakce mezi nástroji na zpracování půdy a půdou "


Během orby vzniká opotřebení způsobené interakcemi mezi nástrojem na zpracování půdy a půdou. Míra opotřebení na nástrojích pro obdělávání půdy je většinou ovlivněna rozložením tlaku půdního nástroje, která ohrožuje životnost pluhu. V tomto článku je popsána metodika, která byla vyvinuta k měření a analýze signálů tlaku na pluh a vlivu rychlosti orby na opotřebení zařízení. Polní studie byla provedena na čtyřradličném pluhu, na kterém byl senzory měřen tlak na 10 různých bodech. Pluh byl testován na jílovité půdě při třech různých rychlostech obdělávání půdy. Výsledky analýzy ukázaly signál tlaku blízký nule od 14 do 92 % ujeté vzdálenosti a s častými výkyvy. Toto chování lze vysvětlit zrnitou strukturou půdy, která v některých bodech určuje nekonstantní kontakt mezi půdou a nástrojem. Výkyvy signálu jsou výrazně řízeny rychlostí obdělávání, počtem hrotů a jejich rozložením. Kromě toho, průměrný tlak kolísá kvadraticky vzhledem k rychlosti na odhrnovací desce a radlici, zatímco na dláto nebyl zjištěn žádný vliv, což lze vysvětlit tím, že tato část je rovnoběžná se směrem orby. Metodika a výsledky vyvinuté v tomto příspěvku mohou být užitečné pro validaci matematických modelů k simulaci procesu orby, ale také pro zlepšení porozumění procesu zpracování půdy.

Zpracoval/a: Ing. Julie Jeřábková, Česká zemědělská univerzita v Praze, jerabkovaj@af.czu.cz