Anglicky: Activity of extracts from wild edible herbs against postharvest fungal diseases of fruit and vegetables

Zdroj: Gatto, MA, Ippolito, A, Linsalata, V, Cascarano, NA, Nigro, F, Vanadia, S, Venere, D. 2011. Activity of extracts from wild edible herbs against postharvest fungal diseases of fruit and vegetables. Postharvest biology and technology. Volume 61, Issue 1, Pages 72-82.

Klíčová slova: "extrakt, houbové choroby, hniloba, inhibice"

Dostupný z: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0925521411000469


Použití rostlinných extraktů by mohlo sloužit jako užitečná alternativa syntetických fungicidů v ochraně proti posklizňovým houbovým chorobám ovoce a zeleniny. Cílem studie bylo posoudit in vitro a in vivo aktivitu extraktů získaných z 9 divoce rostoucích jedlých druhů bylin – Borago officinalis, Orobanche crenata, Plantago coronopus, Plantago lanceolata, Sanguisorba minor, Silene vulgaris, Sonchus asper, Sonchus oleraceus a Taraxacum officinale. Testy probíhaly proti hlavním posklizňovým patogenům – Botrytis cinerea, Monilinia laxa, Penicillium digitatum, Penicillium expansum, Penicillium italicum, Aspergillus carbonarius a Aspergillus niger. Pomocí HPLC bylo hodnoceno u všech extraktů fenolické složení. Identifikováno bylo několik derivátů kyseliny kávové, flavonů apigenin, luteolin a flavonolů kaempferol a kvercetin. Ve všech studiích vykazovaly nejvyšší účinnost extrakty ze Sanguisorba minor a Orobanche crenata. Konkrétně, extrakt S. minor zcela inhibiloval in vitro klíčivost konidií M. laxa, P. digitatum, P. italicum a A. niger a silná inhibice byla u klíčení B. cinerea. Extrakt z O. crenata vykazoval u všech testovaných hub nižší snížení klíčivosti konidií. V mnoha případech bylo pozorováno zvýšení protihoubové aktivity se zvyšující se koncentrací fenolu. V testech prováděných na napadeném plodech, extrakt S. minor zcela inhiboval hnilobu na meruňkách a nektarinkách. Extrakt O. crenata silně redukoval plíseň šedou na hroznech, hnědou hnilobu na meruňkách a nektarinkách a zelenou hnilobu na pomerančích. HPLC fenolické analýzy poskytly dostatečné informace pro identifikaci možných aktivních sloučenin.

Zpracoval/a: Mgr. Michaela Kracíková, Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o., kracikova@vsuo.cz