Anglicky: Recovery from udder cleft dermatitis in dairy cows

Zdroj: Ekman, L, Nyman, A, Waller, KP. 2021. Recovery from udder cleft dermatitis in dairy cows. Journal of Dairy Science, 104 (3), 3532-3546.

Klíčová slova: "ulcerózní mammární dermatitida, vředové opruzeniny, léčba, skot, epidemiologie"

Dostupný z: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33455799/


Dermatitida vemene (UCD) je kožní onemocnění dojnic, lokalizované v předním úponu vemene nebo mezi polovinami vemene. Etiologie dermatitidy vemene (UCD) není plně objasněna, ale léze jsou spojovány s roztoči, treponémy a bakteriální kolonizací. Nedávné studie naznačují, že přítomnost a rozvoj UCD je ovlivněna jak faktory souvisejícími s kravami, jako je parita, zdravotní stav vemene, tak faktory prostředí, ale i užitkovost celého stáda a kvalita lože pro odpočinek. Jedna studie také zjistila souvislost mezi lézemi UCD a hlezenními lézemi a diskutovala o tom, že některé krávy mohou být náchylnější ke kožním lézím a že hlezenní léze a UCD mohou mít společné rizikové faktory. Doba trvání UCD, zvláště v případech zahrnujících těžkou UCD, je často dlouhá; průměrná doba trvání byla ve dvou nedávných dlouhodobých terénních studiích přibližně 16 týdnů. Možnost spontánního zotavení nebyla pozorována a znalost faktorů ovlivňujících toto zotavení je malá. V současné době neexistují žádné účinné léčebné strategie pro UCD.

Hlavním cílem této studie bylo prozkoumat spontánní zotavení z UCD v dlouhodobé studii a prozkoumat účinek léčby na UCD spreje obsahujícího chelátovou měď a zinek v další studii léčby. Spontánní zotavení bylo zkoumáno během 1leté dlouhodobé studie, ve které bylo 9krát navštíveno 7 švédských stád dojnic, a to v intervalech 6 týdnů. Během návštěv byly všechny krávy dojené v dojírně vyšetřeny na mírnou a těžkou UCD, znaky zmasilosti vemene, hygienu a léze hlezenního kloubu. Další údaje o kravách a stádech byly získány ze švédského oficiálního systému evidence mléka. Zotavení bylo definováno jako 2 po sobě jdoucí pozorování bez UCD po případu UCD (1 nebo více po sobě jdoucích pozorování UCD). Byla vypočtena míra úspěšnosti a faktory spojené s uzdravením byly analyzovány pomocí analýzy přetrvávání v experimentální době. Hodnocení léčby bylo provedena u 4 stád po dokončení dlouhodobé studie. Krávy s UCD byly zařazeny do léčebné nebo kontrolní skupiny a krávy v léčené skupině byly ošetřeny jednou denně po dobu 14 až 28 dnů. Při následných návštěvách po 14, 28 a 56 dnech, byly všechny krávy vyhodnoceny na UCD. Ke zkoumání účinku léčby byl použit uspořádaný logistický regresní model s UCD skóre k 56 dni (ne, mírné nebo závažné) jako výsledek. Do modelu byly zahrnuty i další potenciální vysvětlující proměnné. Celkem 38% (126 z 329) krav v dlouhodobé studii se spontánně zotavilo z UCD. Dlouhé trvání UCD, závažné léze a vyšší parita snížily šanci na zotavení. Mezi uzdravenými krávami mělo 47% (59 ze 126 krav) po zotavení opakující se případ UCD. V léčebné studii nebyl žádný rozdíl ve skóre UCD na 56 dni mezi léčebnou a kontrolní skupinou. Faktory, které ovlivnily skóre UCD nad 56 dnů, byly doba trvání UCD před zahájením léčby, skóre UCD k danému dni a včasnost ošetření vemene.

Zpracoval/a: Doc. Ing. Dr. Zdeněk Havlíček, Mendelova univerzita v Brně, zdenek.havlicek@mendelu.cz