Anglicky: Processing of logging residues and its impact on herbaceous and shrub layer on natural pine sites

Zdroj: Ulbrichová, I., Bílek, L., Remeš, J. 2017 Vliv zpracování těžebních zbytků na charakteristiky bylinného a keřového patra na přirozených borových stanovištích. Zprávy lesnického výzkumu, 62(3), 142-152. ISSN 0322-9688

Klíčová slova: "těžební zbytky, příprava půdy, přirozená obnova, borovice lesní, bříza bělokorá, přízemní vegetace, kompetice"

Dostupný z: http://www.vulhm.cz//sites/File/ZLV/fulltext/491.pdf


Obnova borovice na jejich přirozených stanovištích je díky dobrým výsledkům převážně spjata s holosečným obnovním postupem a celoplošnou přípravou půdy. Autoři se v článku věnují srovnání následujících variant nakládání s těžebními zbytky: a) štěpkování těžebních zbytků drtičem klestu a rozptýlení po ploše (mix), b) spálení ponechaných zbytků a rozptýlení popela (pálení), c) odvoz těžebních zbytků (odvoz). Všechny plochy byly trvale oploceny pro vyloučení vlivu zvěře. Celkem byly zřízeny 3 zkoumané lokality na území Městských lesů Doksy, s. r. o., přírodní lesní oblast č. 18 – Severočeská pískovcová plošina. Na konci zimy roku 2009 byla provedena mýtní těžba nesmíšených borových porostů. Po vytěžení a odvozu dříví byly na oddělených částech ploch na všech třech lokalitách realizovány výše uvedené varianty nakládání s těžebními zbytky. Později byla na zkusných plochách provedena celoplošná příprava půdy naoráním v souladu s obvyklým postupem na těchto chudých stanovištích. Po 5 letech došlo na kontrolních čtvercích v rámci zkusných ploch k hodnocení pokryvnosti jednotlivých druhů přízemní vegetace a náletových dřevin a podílu volné, rostlinstvem nepokryté plochy.

Po vyhodnocení získaných dat autoři došli k závěru, že varianty zpracování těžebních zbytků nemají v prvních letech zásadní vliv ani na počty, ani na přírůst náletových dřevin, i když výsledky naznačují, že v případě vyšší akumulace popela by mohlo dojít k výraznější podpoře břízy. Významným faktorem, který do jisté míry překrývá vliv přípravy půdy, je blízkost zdroje semenného materiálu břízy, která v daných podmínkách pro borovici představuje významnou konkurenci. Přízemní vegetace, tvořená především travami a drobnými keříky, se na místech s omezenou dostupností vody a živin po celoplošné přípravě půdy orbou vytváří poměrně pomalu a nepředstavuje limitující problém pro obnovu cílové dřeviny ani po 5 letech od mýtní těžby. Významnější tlak nastává na vodou ovlivněných plochách, kde dochází k invazi třtiny křovištní.

Zpracoval/a: Ing. Jiří Holický, jhcplzen@seznam.cz