Anglicky: Methane emissions from sheep fed fresh pasture

Zdroj: Muetzel, S., Clark, H. 2015. Methane emissions from sheep fed fresh pasture. New Zealand Journal of Agricultural Research, 58, 472–489.

Klíčová slova: "skleníkové plyny, zásoby, metan, nový zéland, pastva, ovce"

Dostupný z: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00288233.2015.1090460


Emise metanu produkované přežvýkavci jsou zásadním zdrojem skleníkových plynů na Novém Zélandu. Podobná situace je aktuální v globálním měřítku, a tudíž je značné úsilí věnováno měření a predikci těchto emisí. Cílem předkládaného abstraktu bylo analyzovat emise metanu naměřené v respiračních komorách od jehňat, zapuštěných jehnic a bahnic (ovcí nad 1 rok věku) plemene romney, krmených čerstvě posečenou pící z pastvin o různé kvalitě. Výsledky ukazují, že hlavním řídícím faktorem ovlivňující produkci emisí metanu (pCH4, g/den) byl příjem sušiny (DMI, kg/den) zvířete. Tento faktor vysvětloval 80 – 91 % proměnlivosti produkce emisí metanu. Predikce emisí metanu produkované jednotlivými kategoriemi zvířat byly vyjádřeny pomocí lineárně regresních vztahů. U kategorie jehňat výsledky indikují, že v případě příjmu 1,5 kg DMI, bude produkce emisí metanu činit 22,7 g/den. Při eventuálním snížení, či zvýšení příjmu DMI o 0,5 kg touto kategorií zvířat, by produkce emisí pCH4 klesla, či stoupla o 2,3 g pCH4 na 20,4 g/den, resp. na 25,0 g/den. U zapuštěných jehnic by v případě stejného příjmu DMI (1,5 kg/den) byla produkce emisí metanu 25,7 g/den. Případné zvýšení příjmu DMI na 2,0 kg/den by znamenalo nárůst produkce pCH4 na 28,0 g/den, naopak snížení přijmu sušiny o 0,5 kg/den by se odrazilo ve snížené produkci emisí, konkrétně 23,4 g/den. U dospělých zvířat (bahnic nad 1 rok věku) by při modelovém příjmu 2 kg DMI byla produkce metanových emisí 25,8 g/den, s tím že nárůst o 0,5 kg DMI by se projevil zvýšením produkce na 26,85 g/den. Naproti tomu příjem 1,5 kg DMI by resultoval ve snížení hodnoty pCH4, konkrétně na 24,75 g pCH4 den. Na základě nově navržených algoritmů byly predikovány vyšší hodnoty produkce emisí metanu než podle na Novém Zélandu aktuálně používaných postupů. Výsledky tudíž indikují, že je stále potřeba hledat a zpřesňovat aktuálně používané metody odhadů emisí skleníkových plynů k jejich přesné detekci a následné eliminaci.

Zpracoval/a: Ing. Martin Ptáček, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, ptacekm@af.czu.cz