Zdroj: Kincl D., Kabelka D., Krofta K., Srbek J., Pokorný J., Vopravil J.

Klíčová slova: "eroze, meziplodiny, půdoochranné technologie, trvalé kultury, zelené hnojení."

Dostupný z: http://www.regionalnirozvoj.eu/sites/regionalnirozvoj.eu/files/01_kincl.pdf


Jednou z možností, jak omezit vodní erozi na chmelnicích a ochránit je využití vhodně zvolených meziplodin v meziřadí. V článku jsou uvedeny testované půdoochranné technologie postavené na třech základních principech: nízké ekonomické náklady, neovlivněná výnosovost chmele a dostatečná protierozní ochrana půdy.

Porovnávaly se varianty: s černým kypřeným úhorem a konvenčním zpracováním půdy (obě představovaly tzv. kontrolní varianty). Jako půdoochranná varianta bylo použito konvenční zpracování s výsevem svazenky vratičolisté a dlátování s výsevem luskoobilné směsi. Oproti konvenčnímu zpracování byla vodní eroze u variant s meziplodinami snížena v průměru na jednu třetinu. Určitou slabinou půdoochranných technologií se ukazuje prostor kolejových řádků. Vzhledem k častým pojezdům agrotechniky se podsev velice záhy poškodil (markantní zejména u svazenky vratičolisté, jejíž pletiva jsou křehká a jakékoliv poškození pro ni znamená seschnutí narušené části rostliny). V průběhu sezóny byl prostor kolejových stop utužen do té míry, že se voda na jejich povrchu docházelo k soustředěnému povrchovému odtoku. Přesto mezi technologiemi s meziplodinami nebyl zjištěn významný rozdíl z hlediska ztráty půdy. To naznačuje, že mnohem důležitějším faktorem než zpracování půdy (dlátování) je samotná přítomnost meziplodin v meziřadí.

Zpracoval/a: Ing. Vítězslav Vlček, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, xvlcek1@mendelu.cz