Anglicky: Effect of lactation length caused by the management production system on piglet performance until slaughter

Zdroj: López-Vergé, S., Gasa, J., Coma, J., Bonet, J., Solà-Oriol, D. (2019). Effect of lactation length caused by the management production system on piglet performance until slaughter. Livestock Science, 224, 26 – 30, https://doi.org/10.1016/j.livsci.2019.04.003.

Klíčová slova: "prasata, délka laktace, užitkovost, růstové křivky, variabilita"

Dostupný z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1871141319304652


Vzhledem k tomu, že se odstav selat v komerčních podmínkách obvykle provádí ve stanovený den u všech prasnic, které patří do téže skupiny, dosahuje se u vrhů rozdílného počtu dní laktace v závislosti na datu porodu. Počet dní laktace ovlivňuje tělesnou hmotnost odstavených selat a předpokládá se, že může ovlivnit i jejich celoživotní užitkovost a hmotnost při porážce. Cílem této studie bylo sledovat vliv délky laktace prasnic, které patřily do stejné skupiny, na užitkovost selat při odstavu a ve věku 165 dnů. Celkem bylo sledováno 796 selat od 92 prasnic. Jednalo se o křížence [Pietrain x (Landrace x Large White)]. Selata byla individuálně vážena od narození až do porážky. Údaje o hmotnosti každého prasete byly upraveny s použitím dvojitého exponenciálního Gompertzova modelu a hmotnost ve věku 165 dnů byla odhadnuta pro každé sele pomocí tohoto modelu. Výsledky živé hmotnosti (kg) při odstavu byly 4,7; 5,3; 5,6; 6,0 a 7,2 kg a ve věku 165 dní stáří 92,3; 96,4; 98,0; 102,9 a 101,7kg při odpovídající délce laktace 18; 19–20; 21–22; 23–24 a více než 25 dnů. Důsledkem rozdílných délek laktace byl rozdíl 2,5 kg při odstavu, který vzrostl na 9,4 kg ve 165 dnech věku. Prodloužení délky laktace z 18 dnů na více než 25 dní způsobilo významné zvýšení živé hmotnosti při odstavu. Autoři došli k závěru, že prasnice, které porodily mezi prvními ve skupině a díky tomu dosahovaly delší laktace, produkovaly těžší prasata ve věku 165 dnů. Snížení variability v termínu porodu ve skupině by mohlo pomoci snížit rozdíly v živé hmotnosti při odstavu a na konci výkrmu a zvýšit tak efektivitu chovu. Závěrem lze říci, že data z této studie byla získána na základě podmínek řízení konkrétní komerční farmy přímo související s použitým turnusovým systémem chovu. V tomto případě čtyřtýdenním. Výsledky dokazují, jakým způsobem může variabilita v délce laktace ovlivnit následnou celoživotní užitkovost vykrmovaných prasat.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jaroslav Čítek, Ph.D., Česká zemědělská univerzita v Praze, citek@af.czu.cz