Zdroj: Rožnovský, J. 2017. Klimatické změny ve vztahu k půdě a růstu rostlin. In: Hospodaření s půdou ve školkařských provozech: sborník příspěvku. Tečovice: Sdružení lesních školkařů ČR, 9-16. ISBN 978-80-906781-0-1

Klíčová slova: "podnebí, proměnlivost klimatu, minimální teplota vzduchu, vegetační mrazy, sucho"

Dostupný z: http://www.vulhm.cz/sites/File/Sbornik_Trebic_2017.pdf


Autor se věnuje v článku základním charakteristikám podnebí na území ČR, které je typické svou proměnlivostí a zároveň je počasí nejdynamičtější složkou přírodního prostředí. Vývoj půd je dlouhodobý a je závislý na podnebí, ovšem významnou roli hraje v jejich stavu i počasí. Pěstování hlavně zemědělských plodin, ale i dalších rostlin je závislé na průběhu počasí, tedy projevech atmosféry v krátkém čase. S ohledem na stále se zvyšující extrémní projevy počasí je nutné věnovat větší pozornost změnám klimatu. Autor upozorňuje, že kromě teplot je nutné v souvislostech sledovat a propojovat s další meteorologické veličiny.

V posledních letech škody na rostlinách působí hlavně nízké teploty vzduchu, snižující se výskyt sněhové pokrývky a vyšší četnost výskytů sucha. Těmto je v článku věnována stručná pozornost. Je předložen přehled změn hlavních meteorologických prvků právě s ohledem na pěstování rostlin.

V posledních desetiletích typická proměnlivost našeho podnebí ještě narůstá. Potvrzují se výstupy z klimatologických modelů a růst teplot vzduchu a navazujících dalších procesů včetně nárůstu srážkových extrémů je toho dokladem. Nárůst teploty vzduchu je také jednou z příčin poklesu výskytu sněhové pokrývky. Přitom nejde jen o dopad na průběh meteorologických prvků, ale i na přezimování rostlin. Autor upozorňuje na stálost výskytů škodlivých vegetačních mrazů. Změna klimatu přináší také změnu v chování v obhospodařování v krajině. Zvyšující se četnost sucha musíme řešit zadržováním vody v krajině a zvyšovat retenční kapacitu krajiny. V příloze článku autor uvádí dvě mapové ukázky z Českého hydrometeorologického ústavu týkající se základní vláhové bilance a přízemní minimální teploty vzduchu.

Zpracoval/a: Ing. Jiří Holický, jhcplzen@seznam.cz