Zdroj: Tippl M., Janeček M., Bohuslávek J. Protierozní agrotechnika zlepšuje půdní vlastnosti a chrání půdu před erozí. Úroda. 2001

Klíčová slova: "agrotechnika, širokořádkové plodiny"

Dostupný z: http://uroda.cz/protierozni-agrotechnika-zlepsuje-pudni-vlastnosti-a-chrani-pudu-pred-erozi/


Článek shrnuje principy agrotechnických opatření na erozně ohrožených pozemcích. Podle stupně ochrany půdy před vodní erozí jsou zde plodiny rozděleny do tří skupin: 1. plodiny s vysokým protierozním účinkem po celé vegetační období (travní porosty, jetelotrávy, jeteloviny) 2. plodiny zajišťující dobrou protierozní ochranou půdy po větší část vegetačního období (obiloviny, meziplodiny, luskoviny), 3. plodiny nezabezpečující dostatečnou protierozní ochranu půdy, tzv. širokořádkové plodiny (kukuřice, brambory, cukrová řepa), jejichž pěstováním na erozně ohrožený půdách se článek zabývá.

Ochranným obděláváním půdy a pěstováním plodin je nazýváno takové hospodaření, při kterém se na povrchu půdy udržuje nejméně 30 % rostlinných zbytků. Představuje v podstatě redukované obdělávání spočívající ve zmenšování počtu operací při obdělávání půdy a jejich slučování, vnášení organické hmoty do půdy, zlepšení půdní struktury a ochranu povrchu půdy rostlinnými zbytky. Vynechává se orba a plodiny se sejí buď přímo do podmítnuté půdy, nebo se půda místo orby pouze kypří. Při bezorebném zpracování strništních ploch se rostlinné zbytky zapravují do půdy jen částečně, na povrchu se tvoří nastýlka (mulč). Rozvedeny jsou zde: protierozní technologie při pěstování kukuřice (výsev ochranné podplodiny v pásech a meziřadí při pěstování kukuřice; kukuřice setá společně s ochrannou podplodinou v meziřadí; setí kukuřice do mulče; kukuřice setá do celoplošně zkypřeného strniště po přemrznuté meziplodině; přímé setí kukuřice do přemrznuté meziplodiny a ponechaných rostlinných zbytků; setí kukuřice do přemrznuté meziplodiny a ponechaných rostlinných zbytků s kypřením výsevného řádku), protierozní technologie při pěstování brambor (pro menší svahy do 5 % se orba nahrazuje diskováním, příp. kypřením; mulčování slámou; sázení brambor do meziplodiny zaseté na podzim; hrázkování meziřadí brambor), protierozní technologie při pěstování řepky ozimé (setí řepky ozimé do celoplošně zkypřeného strniště a ponechaných rostlinných zbytků) a protierozní technologie při pěstování cukrovky (setí cukrovky do mulče z vymrzajících meziplodin jako je hořčice bílá a svazenka vratičolistá, přičemž první z nich je brána jako lepší).

Zpracoval/a: Ing. Vítězslav Vlček, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, xvlcek1@mendelu.cz