Anglicky: Evaluation of soil-less systems for strawberry transplant production in Australia

Zdroj: Mattner, S.W., Horstra, C.B., Milinkovic, M., Merriman, P.R., Greenhalgh, F.C. 2017. Evaluation of soil-less systems for strawberry transplant production in Australia. Acta Hortic. 1176. 53 – 64. DOI 10.17660/ActaHortic.2017.1176.8

Klíčová slova: "školka jahod, jahodové odnože, methylbromid, sazenice ze sadbovače, mikropropagace, hydroponie"


Při pěstování prostokořenných sazenic jahod se v Austrálii používala pro dezinfekci půdy směs methylbromidu a chlorpikrinu. Využívání methylbromidu by však mělo být dle Montrealského protokolu vyřazeno. Pěstování sazenic mimo půdní prostředí je jednou z alternativních možností dosažení vysoce zdravé sadby. Jedná se například o hydroponii, aquaponie, aeroponie a produkci z osiva. Tyto netradiční metody jsou však přibližně 4x až 15x dražší než pěstování sazenic jahod klasickým způsobem v půdě.

Jednou z variant jsou také sazenice pěstované v sadbovačích s bezpůdním médiem. Tyto sazenice jsou nezakořeněné dceřiné odnože od mateřské rostliny, která byla pěstována rovněž bez půdního substrátu (např. pomocí hydroponie). Kvalita sazenic ze sadbovačů
a prostokořenných sazenic je rozdílná. Evropské výzkumy uvádějí o 20% větší úspěšnost zakořenění sazenic ze sadbovače oproti prostokořenné sadbě, jelikož vegetační doba mohla být prodloužena z původních pěti měsíců na osm měsíců. Australské výzkumy uvádějí však nižší úspěšnost uchycení sazenic ze sadbovače o 25%., jelikož je zde vegetační doba přirozeně dlouhá osm měsíců.

Další metodou je mikropropagace rostlin. Jedná se o soubor technik in vitro, jejichž cílem je rychlé naklonování rostlinného materiálu. Mikropropagace je realizována v laboratorních podmínkách, kde jsou od mateřské rostliny (pěstované také in vitro – tzn. ve skle) odejmuty meristémy z vzrostných vrcholů a následně přesunuty do živného média připraveného ve skle (např. v Petriho misce, Erlenmeyerově baňce). Výhodou této metody je namnožení velkého množství sazenic za krátkou dobu.

Další způsob je hydroponie, která zahrnuje pěstování rostlin v mediu s živným roztokem, který neustále cirkuluje mezi rostlinami. Rostliny lze pěstovat také pomocí aquaponie, což je forma hydroponie, při které se využívá jako zdroj živin odpadní voda z chovu ryb. Odpadní vodu přemění bakterie na živiny využitelné pro rostliny. Aeroponie je metoda pěstování, při které jsou rostliny zavěšeny a jejich kořeny volně visí ve vzduchu a jsou neustále postřikovány roztokem s živinami (vytvoření mlžného oparu).

Zpracoval/a: Veronika Laryšová , Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o., larysova@vsuo.cz