Anglicky: Mulching practices for reducing soil water erosion: A review

Zdroj: Prosdocimi, M., Tarolli, P., Cerdà A. 2016. Mulching practices for reducing soil water erosion: A review. Earth-Science Reviews 161 191–203.

Klíčová slova: "mulč; vodní eroze"


Mulčování v současnosti patří mezi běžně používané metody ochrany půdy před vodní erozí. Přestože jsou známy příznivé účinky mulče, existují v literatuře stále určité nejistoty ohledně toho, jak maximalizovat účinnost mulčování, aby se účinně snížila ztráta půdy. Práce shromáždila údaje publikované v literatuře z 23 polních pokusů. Všechny práce se shodují, že míra snížení úrovně eroze obvykle vzrůstá s rostoucí mírou aplikace mulče. Byly například testované tři různé dávky slámového mulče: 50, 100 a 225 g.m-2 (tj. 0,5; 1 a 2,25 t.ha-1), přičemž nejvyšší dávka 225 g.m-2 minimalizovala průměrnou míru eroze o 27 % a odtok o 19 %). Jinými autory je uváděno snížení až o 98 % u eroze i odtoku při aplikaci slámového mulče v dávce 500–1 500 g.m-2 (tj. 5–15 t.ha-1). Další autoři zkoušeli rozdílné typy mulčování. Porovnávala se například účinnost mulčování slámou (SM), dřevem (WM), hydromulč (HM) a mulčování jehličím (MN). Byly zjištěny různé výsledky při mulčování dřevem či slámou (někteří autoři uvádí lepší výsledky při mulčování dřevem, jiní při mulčování slámou).

Zpracoval/a: Ing. Vítězslav Vlček, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, xvlcek1@mendelu.cz