Zdroj: Datel, J.V. (2016) Omezující a ochranná opatření v ochranných pásmech vodních zdrojů a možných způsobů řešení náhrad za prokázané omezení užívání pozemků a staveb. VÚV T.G.M., v.v.i., Činnosti k podpoře výkonu státní správy v problematice SUCHO v roce 2016. 18 s.

Klíčová slova: "ochranná pásma, jakost vody, legislativa, veřejný zájem"

Dostupný z: http://www.suchovkrajine.cz/sites/default/files/vystup/c5_opvz.pdf


V současné době jsou ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ) primárně nastavena na ochranu jakosti vod, ochrana množství vod je řešena často jen okrajově. V období sucha by právě ochraně množství měla být věnována potřebná pozornost.

Součástí daného materiálu je popis historie ochranných pásem v ČR i současný stav a návrh na řešení současné situace z hlediska legislativního.

Předložená studie shrnuje situaci kolem ochranných pásem vodních zdrojů z legislativního, organizačního a provozního hlediska, se zvláštním zřetelem k dopadům období sucha na OPVZ. Bylo konstatováno, že situace je zcela nevyhovující, současná legislativa je buď zastaralá (vyhláška 137/1999 Sb.) nebo zcela chybějící (např. po zrušené Směrnici MZdr. 51/1979). Důsledkem této situace je, že je často velmi obtížné provádět aktualizace OPVZ, případně vyhlašovat nová. Obtížné je vymáhání dodržování omezujících opatření a stanovení odpovídajících náhrad vlastníkům dotčených pozemků. Specifika ochrany vodních zdrojů pro období sucha nejsou řešena vůbec, ochranou vydatnosti vodních zdrojů se současná OPVZ zabývají jen okrajově.

Lze tak učinit závěr, že ochrana vodních zdrojů před dopady období sucha pomocí institutu OPVZ není zajištěna a doporučuje se následující:

  1. Zajistit komplexní odborný analytický materiál (výzkumná studie, zpráva), jehož hlavní náplní bude stanovení jednotných principů a kritérií pro navrhování, stanovování a provozování ochranných pásem vodních zdrojů a pro jejich provozování a kontrolu,  odpovídající současnému stavu poznání v ČR i v zahraničí, pro různé typy prostředí, jak pro zdroje povrchových, tak i podzemních vod.
  2. Součástí studie by měl být i návrh specifického přístupu k zajištění ochrany vodních zdrojů v době sucha (preventivní hodnocení odolnosti vodních útvarů proti suchu, ochrana vydatnosti konkrétního zdroje před jinými odběry, řešení priorit různých odběrů, dopady sucha na kvalitu vody, koordinace s blízkými sousedními odběry, koordinované využití stejného vodního útvaru, místo minimálních zůstatkových průtoků v celém procesu apod.)
  3. Zpracovat novou vyhlášku o OPVZ a metodickou instrukci pro stanovování ochranných pásem vodních zdrojů a omezujících opatření v nich (jako náhradu za zrušenou Směrnici MZdr. 51/1979, ale i vyhl. č. 137/1999 Sb.). V případě, že potřebné změny budou zásadnější, nelze vyloučit ani potřebu úpravy příslušných pasáží zákona o vodách č.254/2001 Sb. (§ 30).
  4. Zpracovat ekonomickou analýzu a metodiku stanovení nutných náhrad.
  5. Zajistit metodickou pomoc pro správní úřady (vodoprávní orgány, ČIŽP), posuzující, vyhlašující a kontrolující OPVZ, za účelem zajištění jejich správného postupu a sjednocení přístupu v rámci celé ČR
  6. Zajistit provoz celostátní databáze OPVZ a její trvalou aktualizaci a funkčnost.
  7. Zvážit širší využití ochranných institutů daných jinými předpisy k zajištění ochrany vodních zdrojů v některých územích (plány oblastí povodí, územní plány, CHOPAV, zranitelné oblasti, CHÚ přírody aj.).
  8. Zajistit rámcové zhodnocení účinnosti existujících OPVZ a postupně zahájit aktualizaci jednotlivých ochranných pásem vodních zdrojů podle nových pravidel  a postupů, počínaje nejvýznamnějšími OPVZ a těmi ochrannými pásmy, které se potýkají s největšími problémy z hlediska zajištění množství, jakosti a zdravotní nezávadnosti jímané vody, a dále u těch, které jsou nejméně odolné vůči déletrvajícímu období sucha.

Zpracoval/a: Ing. Petra Oppeltová, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, oppeltova@mendelu.cz