Anglicky: Effects of origin, seasons and storage under different temperatures on germination of Senecio vulgaris (Asteraceae) seeds

Zdroj: Ndihokubwayo N, Nguyen V, Cheng D. (2016) Effects of origin, seasons and storage under different temperatures on germination of Senecio vulgaris (Asteraceae) seeds. PeerJ 4:e2346 https://doi.org/10.7717/peerj.2346

Klíčová slova: "antropogenní změny; cyklický proces; invaze rostlin"

Dostupný z: https://peerj.com/articles/2346/


Invazivní rostliny osidlují nové oblasti, kde se stávají nebezpečnými tím, že způsobují ztrátu biologické rozmanitosti, ekonomické ztráty a poškození zdraví. Invazivní druh je nepůvodní druh, jehož zavlečení pravděpodobně způsobí hospodářské nebo environmentální škody nebo vede k poškození zdraví lidí, zvířat nebo rostlin. Jeden z takových invazivních druhů je právě starček obecný (Senecio vulgaris, Common groundel, Asteraceae), který pravděpodobně pochází z jižní Evropy a je široce rozšířen nejen na zemědělských půdách v mírných oblastech po celém světě. S. vulgaris v Číně je rozšířen rozptýleně, s velkými populacemi hlášenými v severovýchodní a jihozápadní části, ale v jižní, střední, severní nebo severozápadní části Číny S. vulgaris chybí. S. vulgaris L. patří mezi významně se rozšiřující kosmopolitní plevele mírného pásma.

Práce je zaměřena na studium některých parametrů klíčivosti rozdílných populací, aby byly vysvětleny příčiny invazí na nová místa. Pro práci byla využita semena pocházející ze šesti původních a šesti invazních populací k provádění experimentů s klíčením. Experiment byl proveden v  klimaboxech a ve venkovních podmínkách. Při klíčení v klimaboxech při 15°C vykazovala semena z většiny populací více než 90% kumulativní klíčivost.  Tento zjištěný parametr byl stejný pro semena s původním i invazním charakterem populace. Průměrná doba klíčivosti však byla mezi populacemi výrazně odlišná. Za venkovních podmínek byly pozorovány významné rozdíly původu i v podmínkách uchování (uchovávané při teplotě 4°C a při pokojové teplotě přibližně 27°C) a v sezónnosti (v létě nebo na podzim) u kumulativního % klíčivosti, zatímco průměrná doba klíčivosti byla ovlivněna pouze sezonou. Na podzim byla zaznamenána průměrná doba klíčivosti o 38,6% vyšší a mírně delší než v létě. Na podzim semena uchovávaná při teplotě 4°C vykazovala vyšší kumulativní % klíčivosti než semena, která byla skladována při pokojové teplotě (cca 27°C), a semena z invazivních populací odhalila vyšší kumulativní % klíčivosti než semena z původních populací. Výsledky studie naznačovaly, že vysoká teplota v létě má negativní vliv na klíčení a může způsobit ztrátu životaschopnosti semen S. vulgaris. Studie ukazuje cestu k výzkumu faktorů, které omezují šíření S. vulgaris v Číně tím, že vysvětluje, proč na zemědělské půdě a ve městech v jihovýchodní Číně a centrální Číně, jako je Wuhan, S. vulgaris nemůže vytvořit životaschopné populace.

Zpracoval/a: Ing. Jan Štrobach, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., strobach@vurv.cz
Přílohy
13.docx