Anglicky: Antimicrobial resistance in E. coli isolated from dairy calves and bedding material.

Zdroj: Astorga, F, Navarrete-Talloni, MJ, Miró, MP, Bravo, V, Magaly, T, Blondel, CJ, Hervé-Claude, LP. 2019. Antimicrobial resistance in E. coli isolated from dairy calves and bedding material. Heliyon 5, Issue 11 e02773.

Klíčová slova: "zemědělství, mikrobiologie, věda o zvířatech, skot, management hospodářských zvířat, veterinární medicína, chov zvířat, přežvýkavec, antimikrobiální rezistence, mléčné výrobky, e. coli, tele."

Dostupný z: https://www.researchgate.net/publication/337557165_Antimicrobial_resistance_in_E_coli_isolated_from_dairy_calves_and_bedding_material


nedodržení potřebné doby léčby, hraje pro vznik a šíření antimikrobiální rezistence klíčovou roli. E. coli je všudypřítomná bakterie, která se běžně používá jako modelový organismus ve studiích antimikrobiální rezistence. V této studii byla E. coli izolována ze třech míst: z nemocných telat (neléčených antimikrobiky), zdravých telat a podestýlkového materiálu z porodních kotců, aby byla zjištěna, popsána a mezi skupinami případně porovnána antimikrobiální rezistence. Z 20 farem dojeného skotu (s více jak 100 dojnicemi) v jižní Chile bylo celkem získáno 349 izolátů E. coli. Diskovou difúzní metodou byly stanoveny rezistence vzorků proti sedmi antimikrobikům: amoxicilinu, ceftiofuru, gentamicinu, enrofloxacinu, trimetoprim-sulfametoxazolu, florfenikolu a oxytetracyklinu. Izoláty rezistentní ke všem sedmi antimikrobikům byly dále podrobeny testu citlivosti na rozšířený panel 19 antimikrobiálních léků a dále prostřednictvím PCR testu na přítomnost nejběžnějších genů patogenity.

Většina izolátů byla rezistentní na amoxicilin (92 %, 321 ks z 349) a 53,6 % bylo rezistentních vůči oxytetracyklinu (187 ks). Nižší procento rezistencí bylo sledováno u ceftiofuru (18,3 %, 64 ks) a gentamycinu (7,2 %, 25 ks). Jen 16 z 349 izolátů (4,6 %) bylo vnímavých ke všem 7 testovaným antimikrobikům. Nejvíce izolátů bylo rezistentních k jednomu antimikrobiku (33,6 %) a většina z těchto izolátů byla získána ze zdravých telat či podestýlky. Na druhou stranu většina izolátů rezistentních ke 2 až 6 antimikrobikům, byla získána od telat trpících průjmovým onemocněním. Izoláty rezistentní ke všem 7 léčivům (2,3 %, 8 ks z 349) pocházely od telat s průjmem a z podestýlkového materiálu. Detekována byla široká škála vzorů rezistence: přes 60 % izolátů vykazovalo rezistenci k 1 až 3 antimikrobikům. Izoláty rezistentní vůči 4 a 5 antimikrobikům vykázaly dokonce 6 rozdílných vzorů, ovšem vždy zahrnujících rezistenci vůči amoxicilinu. Při bližší analýze 7 nejvíce rezistentních izolátů, kdy byla zjišťována rezistence vůči dalším 12 antimikrobikům různých tříd, byla zjištěna i multirezistence na 16 až 19 z nich. Nejvíce multirezistentních izolátů pocházelo ze skupiny nemocných telat (průjmová onemocnění), přičemž mladší telata poskytla vzorky s vyšší antimikrobiální rezistencí.

Získaná data ukazují vysoké podíly rezistentních vzorků E. coli izolovaných z telat a podestýlky na mléčných farmách. Tyto bakterie mohou být rezervoáry rezistentních genů s potenciálem rozšíření na další dosud citlivé bakterie. Proto je důležité zavést kontrolní měření a snažit se zamezit vzniku a šíření těchto rezistentních kmenů, a to zejména pomocí správného managementu, hygieny a záznamů o léčení.

Zpracoval/a: Ing. Eliška Nejedlá, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., nejedla.eliska@vuzv.cz