Anglicky: Evaluation of tall fescue cultivars containing endophytes on pasture productivity and lamb performance

Zdroj: Allen I., Robertson S.M., Broster J.C., Friend M.A. Evaluation of tall fescue cultivars containing endophytes on pasture productivity and lamb performance. 2021. Small Ruminant Research 202, 106463.

Klíčová slova: "ovce, zdraví, výživa"

Dostupný z: https://doi.org/10.1016/j.smallrumres.2021.106463


Kostřavě vyhovují zejména vlhké louky a  je jedním z  diagnostických druhů vzácnějších porostů na slaných půdách s  vyšší hodnotou pH. Zpočátku byly kostřavy šlechtěny a  využívány pouze jako vysoce produkční pícní tráva, jejíž pícninářskou hodnotu však poněkud snižuje drsnost a  tvrdost píce a  obsah nežádoucích toxických alkaloidů. V  pastevních směsích musí být vysévána jako dominantní druh. Při nízkém zastoupení zůstává často nespásána. Na podzim netrpí zahníváním listů a  lze ji proto využít pro prodloužení pastvy na podzim. Je vhodná pro stanoviště s  vysokou hladinou podzemní vody. Výnos travní hmoty se zvyšuje po infekci endofytními houbami. Problematické ovšem je, že tyto endofytní houby produkují toxiny, které mohou potenciálně negativně ovlivnit růst a zdraví zvířat.

Autoři tohoto příspěvku se věnovali vyhodnocení 3 kultivarů kostřavy, které byly pěstovány v neinfikované formě (kontrola) a formě infikované různými typy endofytních hub. Pastevní porost obsahoval v průběhu pastevního období od 9,5 do 12,1 MJ/kg sušiny metabolizovatelné energie a 12,4 – 22,4 % NL. Na jednotlivých pastvinách se pásla jehňata u nichž byla hodnocena jejich růstová schopnost, kondice a byla jim odebírána krev na stanovení obsahu prolaktinu (identifikátor toxikózy) a měřena tělesná teplota. Autoři neprokázali negativní dopad spásání vysokých kostřav na růst a zdraví jehňat. Nicméně doporučují pokračovat ve výzkumu endofytů.

Z výsledků práce vyplývá, že je nutné věnovat pozornost výběru vhodného hybrida, odrůdy trav vysévaných na pastvinách, protože to může mít negativní dopad do zdravotního stavu a pohody chovaných zvířat.

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz