Anglicky: Review: welfare of dairy cows in continuously housed and pasture-based production systems

Zdroj: G. Arnott, C.P. Ferris, N.E. O´Connell Arnott, G., Ferris, C.P., O´Connell, N.E. 2017. Review: welfare od dairy cows in continuously housed and pasture-based production systems. Animal, 11, 261-273.

Klíčová slova: "dojený skot, welfare, produkční systém, pastva"

Dostupný z: https://www.cambridge.org/core/journals/animal/article/review-welfare-of-dairy-cows-in-continuously-housed-and-pasturebased-production-systems/DB9A98882D8CEB9EE912A0A6326D57FC


V mnoha chovatelsky vyspělých zemích světa je stále více preferován celoroční pobyt dojených krav ve stáji. Stájové systémy umožňují vyšší intenzifikaci chovu, která umožňuje lépe uspokojovat rostoucí spotřebu mléka a mléčných výrobků. Zařazení pastvy je na druhé straně obvykle považováno za systém pozitivně ovlivňující welfare a zdraví zvířat. Právě tyto aspekty jsou předmětem přehledového článku, ve kterém je shrnuta dostupná literatura týkající se rozdílů mezi oběma systémy.

Pastva v důsledku více hygienického a měkkého povrchu, po kterém se krávy pohybují, působí příznivě na četnost výskytu onemocnění paznehtů a kulhavosti. Rovněž byl pozorován nižší výskyt mastitid a zánětu dělohy kvůli zlepšené čistotě zvířat a nižšímu působení patogenů vnějšího prostředí. Nezanedbatelný je i příznivý vliv podstatně vyššího pohybu krav na jejich zdraví. To vše se odráží v nižší míře mortality ve stádech chovaných v pastevních systémech. Rovněž bylo zjištěno, že v případě možnosti volby zvířata jednoznačně preferovala pobyt na pastě před pobytem ve stáji.

Na druhou stranu pastevní systém přináší zvýšení rizika nákazy od okolních zvířat a výskytu endoparazitů. Je proto zapotřebí věnovat velkou pozornost opatřením v rámci biosekurity. V rané fázi laktace u krav často dochází k negativní energetické bilanci, která se na pastvě může projevit ještě intenzivněji. Právě snaha o uspokojení stále vyšších požadavků současných dojených krav na výživu byla jedním z hlavních důvodů, proč je v současnosti celoroční pobyt krav ve stáji stále více preferován. Zcela zásadní je proto kvalita pastvy a celého managementu pastevního systému.

Zpracoval/a: Ing. Luděk Bartoň, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., barton.ludek@vuzv.cz