Anglicky: Microbiological contamination of colostrum on Irish dairy farms

Zdroj: McAloon, C. G., M. L. Doherty, J. Donlon, I. Lorenz, J. Meade, L. O’Grady, P. Whyte. 2016. Microbiological contamination of colostrum on Irish dairy farms. Veterinary Record 178, 474-U51.

Klíčová slova: "mycobacterium paratuberculosis, bakteriální kontaminace, kravské mlezivo, telata, mléko, krávy, skladování, stáda "

Dostupný z: https://veterinaryrecord.bmj.com/content/178/19/474.2.full


Telata se rodí bez imunoglobulinů a úspěšný přenos těchto protilátek od matky závisí na jejich absorpci z mleziva adekvátní kvality a objemu. Nicméně mlezivo může být i zdrojem nebezpečných patogenů, jako např. Mycobacterium avium subs. paratuberculosis (MAP), Salmonella spp. a jiné. Hygienické získávání mleziva je proto klíčovým bodem při prevenci i snaze o eliminaci infekčních chorob v chovech dojeného skotu. Zvýšené počty bakterií v mlezivu také negativně ovlivňují přenos pasivní imunity a snižují vstřebávání imunoglobulinů ve střevě. Ke zhodnocení stupně kontaminace mleziva je doporučeno měření celkového počtu mikroorganismů (CPM) a počtu koliformních mikroorganismů (CM) s uvažováním prahových hodnot ≤ 100 000 cfu/ml pro CPM a ≤ 10 000 cfu/ml pro CM. Cílem této studie bylo zjistit podíl vzorků mleziva z komerčních chovů dojeného skotu v Irsku s vyšší bakteriální kontaminací, než připouští tyto limity. Během jarní sezóny telení v r. 2015 bylo odebráno 214 vzorků mleziva na 14 farmách. Vzorky byly odebrány v momentě těsně před zkrmením mleziva teleti přímo z láhve či z jícnové sondy a byly na farmě okamžitě zmrazeny.

Podíl vzorků, které překročily limit pro CPM, byl 56,5 % a pro CM 32,7 %. Je tedy zřejmé, že významná část mleziva, která je v Irsku zkrmována telatům, obsahuje vyšší počty bakterií, než připouští limity, a tím představuje pro telata zvýšené riziko selhání pasivního přenosu imunity vinou snížené účinnosti absorpce imunoglobulinů ve střevě.

Mezi jednotlivými farmami byly zjištěny velké rozdíly, co se týká procenta vysoce kontaminovaných vzorků – a to od 10 do 100 %. Studie autorů z r. 2015 navrhuje limit pro podíl vysoce kontaminovaných vzorků na farmě 25 % a ideální cíl podíl těchto vzorků do 10 %. Výsledky této studie ukazují, že 10 % limit pro vysoce kontaminované mlezivo je dosažitelným cílem pro komerční farmy dojeného skotu. Z dřívějšího výzkumu dále vyplývá, že ve snaze zabránit vysoké kontaminaci mleziva by se ošetřovatelé měli zaměřit na moment získávání mleziva, kdy je riziko jeho kontaminace nejvyšší. Nicméně v rámci této studie byly zjištěny velké rozdíly v managementu mlezivové výživy mezi jednotlivými farmami a je tedy pravděpodobné, že faktory ovlivňující stupeň bakteriální kontaminace mleziva se budou u různých farem lišit.

Zpracoval/a: Ing. Eliška Nejedlá, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., nejedla.eliska@vuzv.cz