Anglicky: Effect of colostrum quantity and quality on neonatal calf diarrhoea due to Cryptosporidium spp. infection

Zdroj: Arsenopoulos K., Theodoridis A., Papadopoulos E. (2017). Effect of colostrum quantity and quality on neonatal calf diarrhoea due to Cryptosporidium spp. infection. Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases, 53: 50-55. doi: 10.1016/j.cimid.2017.07.005

Klíčová slova: "kvalita kolostra, množství mleziva, cryptosporidium spp., průjem telat, roční období"

Dostupný z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0147957117300607?via%3Dihub


Cryptosporidium spp. je běžným patogenem, který se často účastní na vzniku průjmů u novorozených telat. Přítomnost tohoto střevního parazita je spojena s vysokým rizikem vzniku průjmových onemocnění a úhynů telat. Studie byla provedena za účelem posouzení vlivu kvality a množství kolostra na výskyt průjmů vyvolávaných kryptosporidiemi na farmách s intenzivním chovem mléčného skutu. Vzorky trusu byly odebrány od 100 náhodně vybraných telat narozených ve všech ročních obdobích mezi březnem 2015 až květnem 2016. Celkově bylo 71 % vyšetřených telat pozitivních – bylo u nich prokázáno vylučování oocyst Cryptosporidium spp. Statistická analýza odhalila vliv kvality kolostra na fekální skóre. Pomocí lineární regrese bylo zjištěno, že množství kolostra přijatého během prvního dne života negativně koreluje s počtem vylučovaných oocyst. Tzn., že dostatečně vysoké napojení kvalitním kolostrem snižuje vylučování oocyst parazita. Při multivariabilní analýze zahrnující faktory jako kvalita kolostra a období porodu nebyly výsledky jednoznačné. Management kolostrální výživy telat a roční období ovlivňují počet vylučovaných oocyst Cryprosporidium spp. a konzistenci výkalů. Výše uvedené poznatky ukazují nové rizikové faktory, které by měly být zahrnuty do strategických přístupů ke kontrole kryptosporidiózy u novorozených telat. Výsledky dokumentují význam kvalitní kolostrální výživy telat v prevenci onemocnění střev.

Zpracoval/a: doc. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, leos.pavlata@mendelu.cz
Přílohy
abstrakt-5.docx