Anglicky: A moderate regulated deficit irrigation does not negatively affect flowering, fruit-set and return-bloom in a late apple cultivar

Zdroj: Atay, E., Crété, X., Loubet, D., Lauri, P. É. 2018. A moderate regulated deficit irrigation does not negatively affect flowering, fruit-set and return-bloom in a late apple cultivar. Acta Horticulture, 1253: 63–70. DOI: 10.17660/ActaHortic.2019.1253.9

Klíčová slova: "jablka, stabilní plodnost, malus x domestica, udržitelnost, vodní deficit"

Dostupný z: https://www.researchgate.net/publication/336760881_A_moderate_regulated_deficit_irrigation_does_not_negatively_affect_flowering_fruit-set_and_return-bloom_in_a_late_apple_cultivar


Voda je základem pro dobrý růst a produktivitu rostlin. Zatímco běžně se výzkum soustředí na zvyšování sklizně na jednotku příčného průřezu kmene či větve s plnou dávkou závlahy, v této studii byl důraz kladen na nalezení optimálního ekonomického řešení ve vztahu sklizně plodů k celkové dávce závlahové vody v dané sezoně. Slibnou možností řešení se zdá být regulovaná deficitní závlaha (RDI z anglického regulated deficit irrigation). Jejím hlavním smyslem je šetření vody s minimálními negativními dopady na kvalitu a kvantitu sklizně plodů. Pokud jsou stromy vystaveny vodnímu stresu, můžeme u nich pozorovat určité známky adaptivní reakce na danou situaci. Jedná se například o omezení vegetativního růstu, snížení velikosti plodů, čímž dojde i k omezenému ekonomickému zhodnocení výsledné sklizně. Není však zcela známo, zda RDI nemá negativní důsledky na kvetení, násadu plodů a kvetení v následující sezoně. Tyto parametry byly tedy předmětem této studie.

Testovány byly dva rozdílné vodní režimy, plně zavlažovaná kontrola, kde byla dávka vody nastavena na 100 % hodnoty odhadované evapotranspirace porostu a varianta RDI byla zavlažována obdobně jako kontrola, pouze v červenci byla dávka vody snížena na 50 %. Zálivka byla prováděna kapkovacími hadicemi s kapkovači vzdálenými 0,5 metru. Tyto vodní režimy byly uplatňovány v porostu odrůdy ´Joya™´ na podnoži Pajam-1 vedené centrifugálním dvouosým systémem řezu. Pokus probíhal v letech 2012–2014 v experimentální výsadbě SUDEXPE, Francie. Na pokusných stromech byla hodnocena délka a počet nodů letorostů s plně vyvinutými listy v roce 2013. Dále byl hodnocen u terminálních květenství v roce 2014 na výhonech z předcházející sezony počet listů s čepelí delší než 2 cm, počet květů, počet nových letorostů v blízkosti květenství a násada plodů. Taktéž byla planimetricky analyzována plocha jednotlivých listových čepelí.

Krátkodobá aplikace závlahy v režimu RDI nebyla shledána jako negativní pro růst a následnou plodnost jabloní pozdního kultivaru ´Joya™´. Tento kultivar se vyznačuje dlouhým obdobím růstu plodů, ovlivnění deficitní závlahou tedy nemuselo v tomto případě nastat. Pro další odrůdy a odlišné klimatické podmínky bude nutné tato zjištění při aplikaci deficitní závlahy ověřit.

Zpracoval/a: Ing. Klára Scháňková, Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o., schankova@vsuo.cz