Anglicky: Survey of bovine colostrum quality and hygiene on northern Victorian dairy farms

Zdroj: Phipps, A. J., D. S. Beggs, A. J. Murray, P. D. Mansell, M. A. Stevenson, M. F. Pyman. 2016. Survey of bovine colostrum quality and hygiene on northern Victorian dairy farms. J. Dairy Sci. 99:8981-8990.

Klíčová slova: "kolostrum, management, tele, dojený skot, celkový počet mikroorganismů, koliformní mikroorganismy"

Dostupný z: http://web.a.ebscohost.com.ezproxy.techlib.cz/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=1&sid=98ecdab4-35c2-4e75-aa21-dc14a3d1b24d%40sessionmgr4006


Pro správný přenos pasivní imunity z krávy na tele je klíčové krmit telatům vysoce kvalitní kolostrum. Úspěšný přenos pasivní imunity snižuje morbiditu i mortalitu telat v období před odstavem a též po odstavu má další pozitivní efekty na zdraví a budoucí užitkovost. Proto jedním z nejdůležitějších úkolů producentů mléka je produkovat, získávat a skladovat vysoce kvalitní kolostrum a takovým krmit telata. Cílem této studie bylo (1) provést průzkum v oblasti manipulace a skladování mleziva, (2) zjistit koncentraci imunoglobulinů a úroveň bakteriální kontaminace v mlezivu používaném ke krmení telat, (3) vyčíslit procento mleziv používaných ke krmení telat, která splňují doporučené limity pro jednotlivé parametry, (4) identifikovat rizikové faktory kontaminace mleziva. Data byla získána na 24 farmách dojeného skotu (10 stád <300 krav, 14 stád >300 krav) poblíž Rochsteru, Victoria, Austrálie. Od 15. července do 31. srpna roku 2014 bylo odebráno 240 vzorků mleziva, 10 vzorků z každé farmy. Vzorky byly odebírány do 10 ml nádobek přímo z krmné nádoby těsně před zkrmením mleziva teleti. Ihned bylo provedeno vyšetření mleziva Brix refraktometrem a poté byly vzorky zmraženy při -4°C a odeslány k bakteriologickému vyšetření.

Doporučený limit pro kvalitu mleziva je v Austrálii alespoň 22 % Brix (Dairy Australia, 2011). Dle této studie 46,7 % vzorků splňovalo tento limit. Průměrná hodnota % Brix byla zjištěna 20,78 % Brix, což je obecně nižší hodnota než v uváděných srovnávacích studiích. Při vyšetření bakteriální kontaminace 58 % vzorků splnilo převzatý americký limit pro celkový počet mikroorganismů (CPM) <100 000 cfu/ml a 94 % vzorků splnilo limit pro počet koliformních mikroorganismů (CM) <10 000 cfu/ml. Nicméně pokud byly společně vyhodnoceny všechny doporučené limity pro kvalitu mleziva, tzn. CPM, CM a procento Brix, pak pouze 23 % vzorků (55 ks) splnilo současně všechny tyto limity. Tyto výsledky ukazují, že u vysokého procenta telat existuje reálné riziko napojení kolostrem špatné kvality s vysokou bakteriální kontaminací, které může zapříčinit selhání pasivního přenosu imunity, a tím ohrozit jejich zdraví. Studie se dále zabývá faktory, které mohou mít vliv na kvalitu kolostra – metoda a délka skladování mleziva, materiál skladovací a krmné nádoby, zdroj mleziva (směsné či individuální), hygiena krmení, velikost stáda aj.

Studie jednoznačně doporučuje přebytečné mlezivo skladovat v chladničce (zchladit do 1 hodiny od jeho získání) a důslednou dezinfekci krmných nádob a vybavení před každým použitím.

Zpracoval/a: Ing. Eliška Nejedlá, Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., nejedla.eliska@vuzv.cz