Anglicky: Production and formulation of a bioherbicide as environment-friendly and safer alternative for weed control

Zdroj: De Alemeida, T.C. a kol. 2020 Production and formulation of a bioherbicide as environment-friendly and safer alternative for weed control. BIOINTERFACE RESEARCH IN APPLIED CHEMISTRY . vol. 10, Issue 4. 5938 – 5943.

Klíčová slova: "https://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=wos&search_mode=generalsearch&qid=1&sid=c3sk9tb88gh8zsgi7vu&page=1&doc=7"

Dostupný z: bioherbicidy


Používání herbicidů ve světě je velkoplošné a bez herbicidů není možní si představit pěstování celé řady plodin. Velkoplošné používání nese s sebou však celou řadu rizik. Především riziko reziduí herbicidů v pěstované produkci, rizika při bezpečnosti práce, ale též celou řadu problémů z pohledu ochrany životního prostředí a negativních dopadů diverzitu fauny a flory. Proto je věnována vysoká pozornost vývoji biologicky aktivních látek využitelných v regulaci plevelů. Cílem je vývoj účinných bioherbicidů bez negativních dopadů na životní prostředí při zachování jejich účinku. Bioherbicidy jsou šetrnější alternativou k životnímu prostředí pro regulaci plevelů v ekologickém zemědělství a také poskytují nové způsoby účinku pro konvenční zemědělství. Předložená studie je zaměřena na optimalizaci produkce bioherbicidů pomocí houby Phoma sp. při submerzní fermentaci a vývoji formulace ke zvýšení její účinnosti. Fermentační média založená na sacharóze a kukuřičném roztoku (CSL) byla optimalizována s cílem maximalizovat cílový efekt na plevele. Kromě toho bylo vyvinuto několik přípravků obsahujících pomocné látky a fermentované medium s cílem zvýšit herbicidní aktivitu. Optimalizovanou variantou pro výrobu bioherbicidů bylo 13 g.L-1 sacharózy a 15 g.L-1 CSL. Použití adjuvans zvýšilo herbicidní aktivitu při preemergentních a postemergentních aplikacích na výskyt C. sativus a S. bicolor. Výsledky pokusů ukazují možnou cestu při využití těchto látek v praktickém zemědělství. Přesto je však nutné jejich efektivnost ještě ověřit v dalších pokusech.

Zpracoval/a: doc. Ing. Jan Mikulka, CSc., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., mikulka@vurv.cz