Anglicky: Arable plant communities as indicators of farming practice

Zdroj: Hawes, C., Squire, G. R., Hallett, P. D., Watson, C. A., Young, M. 2010. Arable plant communities as indicators of farming practice. Agriculture, Ecosystems and Environment, 138: 17-26.

Klíčová slova: "diverzita plevelů, semenná banka, integrovaný způsob hospodaření, ekologické zemědělství, indikátory biodiverzity, půda "


Od počátku 20. století docházelo na území Evropy k poklesu diverzity plevelů na orné půdě z důvodu intenzifikace rostlinné výroby, především v důsledku používání herbicidů a pěstování ozimých plodin a jejich značné konkurenceschopnosti vůči plevelům. Výskyt nejběžnějších druhů plevelů přetrval díky jejich ruderálnímu charakteru a schopnosti přežívat dlouhou dobu v půdní zásobě. U mnoha vzácnějších druhů plevelů došlo však k  poklesu intenzity jejich výskytu, až vyhynutí. Tyto druhy plevelů včetně mnoha vzácných druhů jsou považovány za důležité v rámci biodiverzity a stěžejní pro fungování agroekosystémů.

Diverzita a abundance půdní zásoby semen a vzešlých rostlin plevelů byly hodnoceny na více než 100 polích v rámci konvenčního, integrovaného a ekologického způsobu hospodaření na území východního Skotska. Byl prokázán statisticky významný rozdíl v půdní zásobě semen i v počtu vzešlých rostlin plevelů mezi systémy hospodaření s vysokými agrochemickými vstupy a pěstováním ozimých plodin a systémy bez užívání minerálních vstupů, pěstováním jarních plodin a různými pěstebními praktikami. Vzešlé rostliny plevelů byly agrochemickými vstupy ovlivněny více než půdní zásoba semen. Ta byla více ovlivněna půdními charakteristikami, jako např. obsahem organického uhlíku a celkovým obsahem dusíku než systémem hospodaření. Typ hospodaření (ekologický, integrovaný a konvenční) vyvíjí selekční tlak na druhové složení semenné banky plevelů, a tím pádem vytváření rozdílných společenstev v rámci těchto tří typů hospodaření v průběhu času, přičemž tento vliv je závislý na měřítku. V malém měřítku (na úrovni pole) byla druhová bohatost a abundance plevelů vyšší v ekologickém systému hospodaření. Na regionální a krajinné úrovni byla však druhová bohatost vyšší v integrovaném a konvenčním zemědělství. Tento jev byl evidentní zejména v rámci integrovaného způsobu hospodaření, které bylo reprezentováno vyšším počtem pěstovaných plodin a rozdílnou agrotechnikou mezi jednotlivými poli než tomu bylo v samotném konvenčním či ekologickém hospodaření. Zvyšování rozmanitosti agrotechnických opatření mezi jednotlivými poli může vhodně doplňovat snižování agrochemických vstupů za účelem zvyšování agrobiodiverzity v rámci celé krajiny.

 

Zpracoval/a: Ing. Michaela Kolářová, PhD., Česká zemědělská univerzita v Praze, mkolarova@af.czu.cz