Anglicky: Mapping of common bunt resistance gene Bt9 in wheat

Zdroj: Steffan, P. M., Torp, A. M., Borgen, A., Backes, G., Rasmussen, S. K. 2017. Mapping of common bunt resistance gene Bt9 in Wheat. Theor Appl Genet, 130:1031–1040, DOI 10.1007/s00122-017-2868-6

Klíčová slova: "tilletia tritici, sněť mazlavá, mapování genů, šlechtění, genetické markery"

Dostupný z: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28238022


V této práci byl mapován gen Bt9 a ukázalo se, že jeho umístění je odlišné od umístění genu Bt10. Byly vytvořeny nové markéry identifikující Bt9, které mohou být použity ke šlechtění na rezistenci vůči sněti mazlavé (aktuální název: mazlavá snětivost pšenice). Zvýšení produkce pšenice v systému ekologického zemědělství v Dánsku ale i dalších oblastech společně s legislativními požadavky na ekologickou produkci osiva, může potenciálně vést ke zvýšení rizika výskytu osivem přenosných chorob zejména snětí. Vzhledem k tomu, že se pesticidy v ekologickém zemědělství nepoužívají, hlavní těžiště ochrany proti chorobám leží v odolnosti odrůd. Nicméně je málo známo o základních genetických mechanismech a lokalizaci genů rezistence ke snětím u pšenice. K lokalizaci genu Bt9 na chromozomu byly využity dihaploidní (DH) populace segregující z hlediska rezistence ke snětím. DH linie byly fenotypovány ve třech klimaticko-geograficky odlišných lokalitách a genotypovány pomocí markérů DArTseq a SSR. Celková délka výsledné vazebné mapy byla 2882 cM rozložená na všech 21 chromozomech pšenice. Umístění Bt9 bylo mapováno na distální konec chromozomu 6DL. Vzhledem k tomu, že se gen Bt10 nachází taktéž na chromozomu 6D, byla prověřována možnost jejich společného umístění. Srovnání sekvencí markérů vázaných na Bt9 a Bt10 na fyzikálních mapách chromozomu 6D potvrdilo, že Bt9 a Bt10 jsou dva odlišné faktory rezistence lokalizované na distálním (6DL) a proximálním (6DS) konci chromozomu 6D. Bylo identifikováno pět nových SSR markérů Xgpw4005-1, Xgpw7433, Xwmc773, Xgpw7303 a Xgpw362 a mnoho SNP a PAV markérů přilehlých k Bt9 a mohou být v budoucnu použity ve šlechtění metodou tzv. marker assisted selection (selekce za pomoci molekulárních markérů).

Pojem dihaploidní linie: v podmínkách in vitro z prašníků (androgeneze) nebo z vajíček (gynogeneze) regenerují haploidní embrya, které po indukovaném zdvojení chromozomů poskytují zcela homozygotní rostliny.

Pojem fyzická mapa: mapa založená na přesné pozici genu v sekvenci DNA (vzdálenosti určené v párech bází - pb).

Zpracoval/a: Pavel Matušinsky, Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., matusinsky@vukrom.cz