Anglicky: Intercropping sunflower in organic vegetables to augment bird predators of arthropods

Zdroj: Jones, G. A. & Sieving, K. E. 2006. Intercropping sunflower in organic vegetables to augment bird predators of arthropods. Agriculture, Ecosystems and Environment 117:171–177.

Klíčová slova: "polní ptáci, predace hmyzu, slunečnice, zelenina, smíšené kultury"


Podpora a využití přirozené predace hmyzích škůdců hraje významnou úlohu pro dosažení udržitelné zemědělské produkce. Vytváření biotopů na orné půdě či na jejích okrajích, které jsou vhodnými refugii predátorů hmyzu, je již delší dobu využíváno k podpoře rozvoje predátorů ze skupiny bezobratlých živočichů. Podstatně méně pozornosti bylo doposud věnováno významu predátorů hmyzu ze skupiny obratlovců, mezi nimiž mohou hrát významnou roli především hmyzožraví ptáci.

V polním experimentu bylo sledováno, zda založení řádek slunečnice (Helianthus annuus) v záhonech, kde je pěstována ekologická zelenina, bude mít vliv na výskyt hmyzožravých ptáků, jejich počet a délku strávenou obstaráváním potravy v těchto záhonech ve srovnání se záhony ekologicky pěstované zeleniny bez slunečnice. Výsledky ukázaly, že na záhonech s jednou či dvěma řadami vyseté slunečnice na 0, 4 ha plochy se vyskytovaly vyšší počty hmyzožravých ptáků než na kontrolních plochách bez slunečnice, bez ohledu na pěstované druhy zeleniny. Také průměrný počet ptáků lovících hmyz a průměrná doba strávená lovem hmyzu za hodinu byly vyšší na polích se slunečnicí pěstovanou v řadách mezi zeleninou ve srovnání s kontrolou. V žaludcích hmyzožravých ptáků se našly druhy hmyzu, které patří mezi ekonomicky významné škůdce zeleniny. Vytváření refugií pro hmyzožravé ptáky tedy může být vhodných opatřením v řešení problematiky redukce hmyzích škůdců zemědělských plodin, zejména pak v systému ekologického hospodaření.

Zpracoval/a: Mgr. Ing. Martina Eiseltová, Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., eiseltova@vurv.cz