Anglicky: Soil characteristics and crop yields under different tillage techniques

Zdroj: Mühlbachová, G., Kusá, H., Růžek, P. 2015. Soil characteristics and crop yields under different tillage techniques. Plant Soil Environ., 61: 566-572.

Klíčová slova: "orba, organický uhlík v půdě, mikrobiální aktivita, pšenice ozimá, hrách setý "

Dostupný z: https://www.agriculturejournals.cz/publicFiles/169275.pdf


Udržitelné systémy zpracování půdy potřebují správný výběr plodin, technologií zpracování půdy, jakož i zajištění optimálních dávek živin. Vyžadují však také hodnocení následné kvality půdy. Je dobře známo, že kvalita půdy a úrodnost je spojena s biologickou aktivitou. Změny v četnosti a intenzitě prací na půdě mění půdní vlastnosti, rozložení živin a organické hmoty v půdě. Konvenční zpracování půdy podporuje ztrátu půdní organické hmoty, což vede k narušení agregátů půdy a přispívá k erozi půdy. Také podle celé řady autorů bylo zaznamenáno zvýšení půdních mikrobiálních aktivit a mikrobiální biomasy po zavedení extenzifikace zpracování půdy zejména v horní vrstvě půdy.

Proto bylo cílem práce sledovat organický uhlík a mikrobiální biomasu ve vztahu k výnosům pěstovaných plodin a způsobů zpracování půdy. Polní experimenty probíhaly od roku 1995 v lokalitě Praha - Ruzyně (Česká Republika). V práci bylo čerpáno z dat ze dvou osevních cyklů, které probíhaly v letech 2007-2010 a 2011-2014.  Pro změny ve vlastnostech půdy a výnosy plodin byla rozhodující technika zpracování půdy. Organický uhlík a mikrobiální biomasa byly více v rovnováze ve všech testovaných vrstvách půdy (0-0,1, 0,1-0,2 a 0,2-0,3 m) v konvenčním zpracování půdy. Při redukovaném zpracování půdy a při technologiích bez zpracování půdy docházelo k významné akumulaci organického uhlíku a ke zvýšení mikrobiální biomasy v povrchové vrstvě, ve srovnání s konvenčním zpracováním půdy. Žádné významné rozdíly v organickém uhlíků a mikrobiální biomasy mezi dvěma osevními cykly z let 2007-2010 a 2011-2014  nebyly pozorovány; nicméně většina vyšších hodnot byla zjištěna v horní vrstvě bez zpracování půdy během druhého osevního cyklu. Výnosy plodin byly srovnatelné u konvenčního a u redukovaného zpracování půdy. Nárůst výnosů na půdách bez zpracování byl většinou pozorován u ozimé pšenice a hrachu. Příznivý vliv technologií bez zpracování nebo při redukovaném zpracování půd na výnos (šetří půdní vlhkost) nebyly pozorované v suchých letech.

V práci jsou uvedeny nové praktické poznatky o zastoupení mikrobiální biomasy a organického uhlíku ve vztahu k výnosům ozimé pšenice, ozimé řepky a hrachu setého při různé frekvenci a intenzitě zpracování půdy.

Zpracoval/a: Ing. Jan Štrobach, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., strobach@vurv.cz