Anglicky: The association between daily average feeding behaviors and morbidity in automatically fed group-housed preweaned dairy calves

Zdroj: Knauer, WA, Godden, SM, Dietrich, A, James, RE. 2017. The association between daily average feeding behaviors and morbidity in automatically fed group-housed preweaned dairy calves. J. Dairy Sci. 100 (7): 5642–5652.

Klíčová slova: "tele, skupinové ustájení, chování při krmení, zdraví"

Dostupný z: https://www.journalofdairyscience.org/article/S0022-0302(17)30381-8/fulltext


Skupinové ustájení a jejich krmení mléčnými krmnými automaty si získává popularitu mezi chovateli dojeného skotu po celém světě, protože umožňuje jednak telatům přijímat mléko, resp. mléčný nápoj vícekrát za den a jednak telata mají sociální kontakt s vrstevníky. Telata chovaná ve velkých skupinách (≥ 7 telat) však mají zvýšenou frekvenci výskytu respiračních onemocnění a úhyn v porovnání s telaty chovanými v malých skupinách. V systémech skupinového ustájení je navíc velkým problémem odhalit nemocná telata a zahájit jejich včasnou léčbu. Pochopení toho, jak se nemocná telata chovají ve skupině, je proto důležitým prvním krokem k určení strategie řízení a nástrojů, které mohou zlepšit vyhledání a léčení nemocí.

Cílem této studie bylo popsat vztah mezi nemocností a potravním chováním telat v období onemocnění, které by napomohlo k snadnějšímu vyhledání nemocných telat. Autoři vycházeli z předpokladu, že telata budou několik dnů před a v průběhu vlastního onemocnění vykazovat změny v potravním chování v porovnání se zdravými telaty.

Sledování se uskutečnilo u skupinově ustájených telat krmených mléčným krmným automatem na 4 farmách v Minnesotě a 6 farmách ve Virginii v období od února do října 2014. U 1052 telat dojených plemen skotu byla sledována rychlost pití, celková denní spotřeba mléčného nápoje, počet návštěv u mléčného krmného automatu, a to -10 dní před a +10 dní po stanovení průjmového nebo respiračního onemocnění, resp. snížení intenzity růstu. Z celkového počtu telat bylo 176 telat nemocných: 55 % nemocných telat bylo léčeno na průjmová onemocnění, 30 % telat bylo léčeno na respirační onemocnění a 15 % telat vykazovalo nižší intenzitu růstu. Nemocná telata pila pomaleji (183 ± 27 ml/min), menší množství (o 1,2 ± 0,6 l/den méně) a měla menší počet návštěv (o 3,1 ± 0,7) krmných automatů první den léčby ve srovnání se zdravými telaty. Tyto změny potravního chování telat se objevily až 4 dny před objevením zjevných příznaků onemocnění a 7 až 10 dní po zahájení léčby. Změny v potravním chování telat se však lišily také v závislosti na druhu onemocnění. Průjmová onemocnění: Rychlost pití bylo výrazně pomalejší od −3. dne před stanovením onemocnění až do +10. dne sledování. Významně menší počet návštěv mléčného krmného automatu bez sání bylo zaznamenáno od -2. dne před diagnostikováním průjmu do +10. dne sledování. Spotřeba mléka za den byla významně menší -8. a -2. den před stanovením diagnózy a přetrvávala až do konce sledovaného období (+10. den).

Respirační onemocnění: Rychlost pití bylo výrazně pomalejší v den stanovení diagnózy. Menší počet návštěv mléčného krmného automatu byl pouze v den stanovení diagnózy. Spotřeba mléka za den se významně nelišila od spotřeby mléka zdravých telat.

Snížená intenzita růstu: Rychlost pití bylo pomalejší od -10. do -6. a od -2. do +10. dne. Menší počet návštěv mléčného krmného automatu bez sání byl zjištěn −6., −3. dne a poté od −1. dne před stanovením diagnózy onemocnění do +1. dne sledování. Spotřeba mléka za den se významně nelišila od spotřeby mléka zdravých telat.

Nemocná telata mění své potravní chování před a v průběhu onemocnění, což naznačuje, že potravní chování se může stát užitečným nástrojem k vyhledání telat ještě před objevením zjevných příznaků onemocnění při skupinovém ustájení telat krmených mléčným krmným automatem.

Zpracoval/a: Ing. Gabriela Malá, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., mala.gabriela@vuzv.cz