Anglicky: Effects of supplementation with Saccharomyces cerevisiae products on dairy calves: A meta-analysis

Zdroj: Zhang, Ch., Zhang, J., Yu, Z., Zhou, G., Yao, J. 2022. Effects of supplementation with Saccharomyces cerevisiae products on dairy calves: A meta-analysis. Journal of Dairy Science, 105: 7386-7398.

Klíčová slova: "telata, sacharomyces cerevisiae, zdraví telat"

Dostupný z: https://www.journalofdairyscience.org/article/S0022-0302(22)00409-X/pdf


Produkty odvozené od Sacharomyces cerevisiae (SC), ať již jde o živé kvasinky nebo jejich fermentační produkty, mají potenciál podporovat rozvoj a vývin trávicího traktu a imunitního systému u mláďat hospodářských zvířat. I přes tento poznatek byly v oblasti odchovu telat publikovány v průběhu několika posledních let práce s velmi rozdílnými až nekonzistentními výsledky. Autoři této publikace se proto rozhodli komplexně posoudit dostupné vědecké informace pomocí metaanalýzy, zejména pak účinky suplementace SC na intenzitu růstu, parametry bachorové fermentace, stravitelnost živin, histologické a morfologické parametry bachoru, imunitní odpověď telat a přítomnost fekálních patogenů v trávicím traktu telat. Celkem bylo metaanalýze podrobeno 36 vědeckých studií, ve kterých bylo celkově zahrnuto 2 126 telat. Metaanalýza autorů tohoto článku odhalila několik velmi důležitých skutečností.

Prvně, suplementace SC zvyšovala koncentraci mastných kyselin s krátkým řetězcem (acetát, propionát, butyrát) v bachoru, výšku bachorových papil (nikoliv však jejich šířku) a celkově i stravitelnost vlákniny, což jsou faktory, které mohou významným způsobem přispět k lepšímu vývinu bachoru u telat. Druhým velmi důležitým bodem, který se týká zdraví telat, byla zjištění, že suplementace SC telatům zvyšuje koncentraci celkového proteinu v krevním séru, zvyšuje i koncentraci IgG a IgG v krvi. Z výsledků analýzy dále vyplynulo, že suplementace SC telatům u nich snižuje počet kolonií patogenních mikroorganismů, což signalizuje, že tyto produkty pomáhají telatům ve stimulaci jejich vlastní imunity a odolnosti vůči mnoha patogenům. Zajímavé bylo v rámci studie zjištění, že SC produkty mnohem výrazněji redukovaly počty E. coli ve výkalech, než tomu bylo v případě klostridií či salmonel. Další oblastí hodnocení byla intenzita růstu u telat. Z hodnocených studií vyplynulo, že zkrmování produktů s obsahem SC zvýšilo průměrný denní přírůstek telat a jejich příjem sušiny před odstavem, nikoliv však již po odstavu (kritérium hodnocení doby užití SC přípravku). Zajímavé je, že podrobnější výsledky ukazují, že přídavek živých kvasinek průkazně zvyšuje příjem sušiny u telat, avšak průměrný denní přírůstek již ne, avšak u této veličiny byla pozorována trendovost (p = 0,056). V případě užití fermentovaných kvasinkových produktů nebyl zjištěn jejich průkazný vliv na intenzitu růstu telat (průměrné denní přírůstky) ani na příjem sušiny.

Na výše uvedených výsledků autoři tedy doporučují zahájit suplementaci SC u telat v periodě před odstavem. Posledním zjištěním bylo, že nejlepších výsledků dosahovaných ve výše uvedených parametrech bylo dosahováno, pokud optimální dávka suplementace SC by se v dávce 24 až 25 g/tele a krmný den. SC produkty by měly být přidávány nejlépe/optimálně do starterového krmiva (granulovaná forma, suché směsné krmné dávky pro telata – slamnaté startery apod.). Obecně lze tedy říci, že suplementování kvasinkových produktů u telat v obdobím před odstavem, zlepšuje nejen jejich intenzitu růstu, vývin bachoru, ale také jejich zdravotní stav. Tyto poznatky jsou zcela jistě cenné pro odchov zdravých telat.

Zpracoval/a: Ing. Stanislav Staněk, Ph.D., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., stanek.stanislav@vuzv.cz