Anglicky: Influence of soil tillage and weed suppression on winter wheat yield

Zdroj: Mikić, B.,M. – Stipešević, B.,D. - Raspudić, E.,S. – Drezner, G.,Đ. –Brozović, B., Ž. (2011): Influence of soil tillage and weed suppression on winter wheat yield. Journal of Agricultural Sciences, Vol. 56, No. 2, Pages 111-119.

Klíčová slova: "ozimá pšenice, zpracování půdy, zhutnění půdy, herbicidy, výnos"

Dostupný z: https://www.researchgate.net/publication/265804816


Ve většině zemí ze střední a východní Evropy je typické zpracování půdy používané před výsevem ozimé pšenice (Triticum aestivum L.) založeno na orbě. Orba je považována jako základ pro přípravu vrstev půdy k vlastnímu výsevu. I když je orba velmi účinná při mechanickém ničení plevele, vyžaduje mnoho energii, strojní a lidské práce a může vyvolat určité negativní účinky na půdu. Půda, která je zpracována v mokrých podmínkách, je náchylná ke zhutnění s následky pro podorniční vrstvy, poškození struktury půdy s vlivem snížení úrodnosti. Proto jsou alternativní metody zpracování půdy nutná, jako je např. omezené kultivace půdy, kde je orba pluhem nahrazena některými dalšími stroji na zpracování půdy, které zpracují půdu ve vrstvách nutných pouze pro založení porostů polních plodin. Od počátku "Zelené revoluce" v padesátých letech minulého století se stala významná regulace zaplevelení pomocí herbicidů. Herbicidy tak úspěšně nahradily mechanické způsoby regulace plevelů, alespoň po určitou dobu. Avšak vznik rezistentních populací plevelů vede k nutnosti střídání nových účinných látek, spolu s potřebou zavádění různých prostředků pro regulaci plevele, včetně obdělávání půdy. Moderní systémy zpracování půdy založené na různých mechanizacích než je orba pluhem má velmi silný vliv na výskyt plevelů, což může být vážným problém při dosahování vysokých výnosů.  Zřejmým řešením pro potlačení plevele je herbicid, jehož nesprávné použití může zhoršit životní prostředí vedoucí k závažným ekologickým problémům. Za účelem zjištění interakce mezi půdním obděláváním a herbicidem byl ve Valpově (Chorvatsko) v sezóně  2008/09-2010/11 zřízen polní experiment.  Dva systémy zpracování půdy (konvenční zpracování půdy, založené na orbě pluhem a příprava půdy diskovými branami bez orby pluhem, v pěti variantách herbicidního ošetření (kontrola – bez herbicidu, doporučená dávka Herbaflexu (2 l.ha-1); poloviční dávka přípravku Herbaflex; Doporučená dávka F10 (1,5 l.ha-1); a F05-poloviční dávka Foxu) v ozimé pšenici. Vliv sníženého zpracování půdy pomocí přípravy půdy diskovými branami, může úspěšně nahradit obru, bez poklesu výnosu. Snížená dávka obou aplikovaných herbicidů může regulovat zaplevelení na stejné úrovni jako doporučená dávka; pro dané podmínky. Snížené dávky herbicidu mohou snížit dopad na vývoj ozimé pšenice, čímž přispějí k vyššímu výnosu.

Zpracoval/a: Ing. Jan Štrobach, Ph.D., Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., strobach@vurv.cz
Přílohy
24.docx