Anglicky: Transcriptomics of cereal–Fusarium graminearum interactions: what we have learned so far

Zdroj: Kazan, K., Gardiner, D. M. 2018. Transcriptomics of cereal-Fusarium graminearum interactions: what we have learned so far. Mol Plant Pathol.; 19(3):764-778. doi: 10.1111/mpp.12561. Epub 2017 Jun 7

Klíčová slova: "fusarium graminearum; fuzariózy klasů; ječmen; transcriptom; pšenice"

Dostupný z: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/mpp.12561


Houbový patogen Fusarium graminearum způsobuje fuzariózy klasů, celosvětově významné onemocnění obilovin, zejména pšenice a ječmene. Kromě snížení výnosu zrna, způsobuje infekce tímto patogenem významné snížení kvality. Zejména kontaminace potravin a krmiv trichothecenovým mykotoxinem deoxynivalenolem (DON), který je produkován houbou F. graminearum, může mít mnoho nepříznivých krátkodobých a dlouhodobých účinků na zdraví lidí a zvířat. Během posledního desetiletí byla intenzivně studována interakce mezi F. graminearum a oběma modelovými hostiteli (pšenice a ječmen) pomocí transkriptomických analýz. V tomto článku uvádíme přehled toho, jak tyto analýzy pokročily a jak se zdokonalilo pochopení této ekonomicky významné interakce mezi rostlinami a patogeny. Z pohledu hostitele byly studovány transkriptomy genotypů obilovin citlivých a odolných k fuzariózám klasů, včetně blízce isogenních linií, které se liší přítomností nebo nepřítomností kvantitativních lokusů (QTL). Detailní znalosti o přepisu genetické informace z DNA do RNA jsou důležité pro pochopení mechanismů odolnosti vůči onemocněním podmíněnými právě takovýmito lokusy. Transkriptomické analýzy, které se používají k analýze hostitelských odpovědí na mykotoxin DON, usnadnily identifikaci genů podílejících se na detoxikaci toxinů a rezistenci k tomuto onemocnění. Z hlediska patogenu byl studován transkriptom F. graminearum během patogenního nebo saprofytického stadia nebo při infekci různých hostitelských druhů nebo různých tkání jednoho hostitele. Kromě toho srovnávací transkriptomické analýzy mutantů houby F. graminearum se změněnou virulencí poskytly nové poznatky o procesech souvisejících s patogenitou. Transkriptomické údaje, které byly generovány v průběhu let, jsou nyní využívány ke kompletování znalostí o biologii tohoto patogenu na úrovni systémů, s konečným cílem rozvíjet účinné a udržitelné strategie prevence onemocnění obilovin.

Pojem transkriptom: soubor všech mRNA přítomných v dané buňce či pletivu, který odráží míru transkripce genů, tedy přepis genetické informace z DNA do RNA.

Zpracoval/a: Pavel Matušinsky, Zemědělský výzkumný ústav Kroměříž, s.r.o., matusinsky@vukrom.cz