Anglicky: Water conservation technical briefs, TB13 – Soil erosion control

Zdroj: Sustainable Agriculture Initiative Platform. 2012. Water conservation technical briefs, TB13 – Soil erosion control.

Klíčová slova: "eroze půdy; opatření; případová studie;"

Dostupný z: http://www.saiplatform.org/uploads/Modules/Library/sai-technical-brief-13-soil-erosion-control-2.pdf


Publikace je rozdělena na několik částí přičemž kapitola 1 a 2 poskytuje přehled eroze půdy, její příčiny a přínosy pro její omezení. Části 3 a 4 představují příčiny eroze a ukazuje způsoby, jak erozi půdy identifikovat. Části 5, 6 a 7 poskytují různá krátkodobá a dlouhodobá opatření ke kontrole eroze půdy, jako například: agrotechnika: půdy jsou významně ohroženy erozí, když bylo připraveno příliš jemné seťové lůžko, ale porost není ještě zapojený. Je důležité vyvarovat se kultivace, která produkuje zbytečně jemné seťové lůžko, zvláště pokud plodina pomalu vzchází. Dále je třeba se vyhnout válcování na zranitelných pozemcích, zvláště pokud je půda mokrá, protože na povrchu pak vzniká vrstvička se schopností nižší infiltrace vody a zvyšuje se tím povrchový odtok (= rozvoj eroze). Hloubková orba by se podle publikace neměla provádět na půdách s náchylností k erozi, protože dochází k „pohřbení“ mulče a zvyšuje se riziko vzniku kompaktní, utužené, vrstvy pod hloubkou orby. Mělká orba má mít naopak tendenci udržovat organickou hmotu blíže k povrchu, čímž se zvyšuje protierozní stabilita. Doporučení pro agrotechniku: V mnoha částech světa se doporučuje kultivace, výsev a výsadba plodin "po vrstevnici" tzv. konturové obdělávání, pro omezení eroze. Uvedené má omezenou použitelnost pro mechanizované zemědělství, kde jsou svahy často složité a neúspěšné pokusy o sledování obrysu mohou vést k tomu, že voda vytváří rýhy a strže. Kromě toho může být provoz strojního zařízení napříč strmými svahy nebezpečný a méně účinný. Všeobecně platí, že práce na svahu bude pravděpodobně přínosnější pro mírně svažitou půdu s rovnoměrnými svahy, v jiných situacích jsou výhody tohoto více než sporné. Tam, kde se orba provádí napříč svahu, lze použit obráceného pluhu a obracet půdu na svah. Při zavlažování je třeba dbát, aby aplikační dávky odpovídaly konkrétním podmínkám, aby se minimalizovalo riziko povrchového odtoku (= velikost kapky vody, velikost závlahové dávky, aplikace napříč svahem, nikoli nahoru a dolů apod.). V části 7 je popsána případová studie zemědělských strategií ke kontrole eroze půdy ve Velké Británii. Současná strategie případové studie: Je-li to možné, vyvarovat se jarních plodin. Na půdě by mělo zůstávat co nejvíce posklizňových zbytků (=zlepšení struktury a infiltrace). Kolejové řádky kříží svahy (=aby se v nich snížila eroze, oproti těm orientovaných po svahu). Kultivace se provádí napříč svahu nebo pod úhlem nejvýše 30° ke svahu. Struktura půdy je pravidelně monitorována po celé vegetační období. Hluboké kypření (do 200 mm) se provádí pouze tehdy, když po něm okamžitě následuje plodina nebo meziplodina (kořenový systém stabilizuje půdu). Doprava po pozemku je omezena na minimum, aby se snížilo zhutnění (a potenciální povrchový odtok). Řepka se zakládá v rámci jedné operace za podrývákem (kořen využívá uvolněný půdní profil). Po sklizni poskytuje vynikající základ pro obiloviny.

Zpracoval/a: Ing. Vítězslav Vlček, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, xvlcek1@mendelu.cz