Zdroj: HOLÝ M. a kol. (1984). Odvodňovací stavby. SNTL a ALFA, Praha, Bratislava, 472 stran

Klíčová slova: "odvodňovací stavby, příčiny zamokření, návrhové parametry staveb"


Jedná se o základní, dosud v podmínkách ČR nepřekonanou souhrnnou publikaci k tématice odvodňovacích staveb v celé škále této specializace. Koncipována je jako vysokoškolská učebnice. Autorský tým zahrnuje přední čs. odborníky v daném oboru.

Potřeba odvodnění je popisována v souvislostech příčin zamokření a volby efektivních způsobů snižování nežádoucího zamokření půd a zemin. Seznamuje čtenáře s teoretickými podklady pro návrh odvodňovací stavby, tedy se stanovením odtokového množství a základními způsoby technického řešení stavby, včetně popisu funkcí jednotlivých stavebních objektů. Odvodnění je členěno na hlavní odvodňovací zařízení (HOZ) a na podrobné odvodňovací zařízení (POZ). V rámci HOZ jsou popisovány kanály otevřené či kryté, nádrže, ochranné hráze, čerpací stanice včetně souvisejících objektů. V rámci POZ je popisováno příkopové odvodnění, horizontální i vertikální drenáž všech užívaných typů a funkcí, popisovány jsou způsoby dimenzování odvodňovacích prvků, ochrany před zanášením. Zvláštní pozornost je věnována podmínkám výběru výpočetního schématu, co možná nejlépe odpovídajícího přírodním podmínkám stanoviště (vrstevnatost půd, propustnost jednotlivých vrstev, charakter zvodnění atd.). Způsoby odvodnění i objekty odvodňovacích staveb jsou popisovány z pohledu jejich účelu: tedy pro odvodňování zemědělských půd, odvodňování sídlišť, průmyslových objektů, dopravních staveb (komunikací, železničních těles, letištních ploch), povrchových a hlubinných dolů, sportovišť, svážných území (sesuvů) atd. Pozornost je věnována i oblastem, ohroženým zasolováním půd.

Popsán je vývoj odvodňování, zásady výstavby i tvorby dokumentace odvodňovacích staveb, principy posuzování ekonomické efektivnosti nebo vliv na životní prostředí. Představeny jsou speciální typy odvodňovacích zařízení jako např. krtčí drenáž, dvouetážové odvodnění, kombinovaná drenáž, provzdušovací drenáž a další. U zemědělského odvodnění je dána jeho účinnost do souvislostí s navazujícími melioračními opatřeními, což je v současnosti často opomíjeno (tj. hloubkové kypření, zvyšování obsahu organické hmoty v půdě, zvyšování infiltrační schopnosti povrchu pozemku atd.) včetně funkčnosti jednotlivých objektů (HOZ - POZ).

Zpracoval/a: doc. Ing. Zbyněk Kulhavý, CSc., Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., kulhavy.zbynek@vumop.cz