Anglicky: The association between subclinical mastitis around calving and reproductive performance in grazing dairy cows

Zdroj: Villa-Arcila NA, Sanchez J, Ratto MH, Rodriguez-Lecompte JC, Duque-Madrid PC, Sanchez-Arias S, Ceballos-Marquez A. The association between subclinical mastitis around calving and reproductive performance in grazing dairy cows. Animal Reproduction Science, 2017, 185: 109-117.

Klíčová slova: "servis perioda; infekce mléčné žlázy; reprodukční index; analýza přežití"


Mastitida u skotu je nákladné onemocnění, které ovlivňuje ziskovost chovu mléčného skotu díky omezení mléčné produkce a velkého množství vyřazeného mléka, rané brakace krav a nákladů na jejich ošetření. Cena pro zajištění zdravých mléčných žláz činí při nejmenším jednu třetinu všech peněz investovaných do prevence onemocnění dojnic. Reprodukční výkonnost stáda má také vliv na ekonomické výsledky chovu mléčného skotu, protože nízká reprodukční výkonnost může způsobit pokles mléčné produkce a snížení počtu narozených telat za rok. Nejnovější studie zjistily, že krávy s klinickou mastitidou měly sníženou pravděpodobnost být březí v porovnání se zdravými kravami. Podobně krávy s klinickou infekcí vemene měly větší počet inseminací na zabřeznutí a delší servis periodu než zdravé krávy. Zvýšená produkce interleukinů a mediátorů zánětlivého procesu může mít negativní vliv na vývoj a kvalitu oocytů a žlutého tělíska a tím ovlivnit délku říjového cyklu krav. Cílem této studie bylo vyhodnocení vlivu subklinické mastitidy na délku intervalu od porodu do první inseminace, na délku servis periody a na počet inseminací na zabřeznutí u pasoucích se holštýnských a normandských krav. Primiparní (n =43) a multiparní (n =165) krávy byly selektovány z 5 mléčných stád. Dva smíšené vzorky mléka byly jednou týdně asepticky odebírány od každé krávy během první měsíce po otelení. Jeden vzorek byl použit pro stanovení počtu somatických buněk a další vzorek pro bakteriologickou analýzu. Krávy byly sledovány až do 300. dne po porodu. Byly analyzovány vztahy mezi reprodukčními ukazateli a subklinickou mastitidou vyhodnocenou na základě počtu somatických buněk a bakteriálních kultur v mléce. Na základě počtu izolovaných patogenních bakterií byly po otelení mastitidních krav nejčastějšími druhy Staphylococcus aureus, koaguláza-negativní stafylokoky, Streptococcus uberis, Streptococcus agalactiae a Corynebacterium bovis. Subklinická mastitida v prvním měsíci laktace neměla vazbu s délkou intervalu od porodu do první inseminace. Na druhé straně servis perioda a počet inseminací na zabřeznutí byly delší u krav se subklinickou mastitidou oproti zdravým kravám.

Zpracoval/a: Doc. Ing. Dr. Zdeněk Havlíček, Mendelova univerzita v Brně, zdenek.havlicek@mendelu.cz