Anglicky: The effect of housing conditions on the performance of two types of activity meteres to detect estrus in dairy cows

Zdroj: Roelofs, J. B., Krijnen, C., Erp-van der Kooi, E. (2017). The effect of housing conditions on the performance of two types of activity meteres to detect estrus in dairy cows. Theriogenology. 93: 12–15

Klíčová slova: "dojný skot, říje, detekce říje, aktivita, pastva, stáj"

Dostupný z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0093691X17300559


V chovu dojného skotu je včasná a přesná detekce říje nezbytná pro rentabilitu podniku. Existuje celá řada přístrojů detekujících říjící plemenici. Nejčastěji se využívají pedometry a krční respondery – tzv. aktivometry. Pedometry zaznamenávají pohybovou aktivitu krav po určitou časovou periodu. Aktivometry zaznamenávají příjem krmiva a aktivitu zvířat (očichávání, naskakování na jiná zvířata atd.). Pokud pohybová, či celková aktivita vybočí mimo standartní normál, je předpoklad, že je to způsobeno nastupující říjí. Na účinnost přístrojů detekujících říji na základě pohybové aktivity může negativně působit narušení denní rutiny krav, případným rušivým zásahem. Cílem této studie bylo porovnat využití pedometrů a krčních responderů u krav chovaných po delší dobu na pastvinách a u krav chovaných ve stáji s možností vstupu na pastvinu.

Pozorování probíhalo na dvou farmách v Holandsku s chovem holštýnského skotu. Na farmě č. 1 bylo chováno 116 dojnic a zvířata byla chována 2 měsíce na pastvině a 2 měsíce ve stáji. Na farmě č. 2 probíhala studie u 134 kusů dojnic. Chov byl realizován částečně na pastvině v rotačních cyklech 3 až 4 dnů. Následně byly krávy ustájeny ve stáji s boxovým typem ustájení na roštech. Zvířata z obou farem byla vybavena pedometry a aktivometry. Oba přístroje vyhodnocovaly údaje o počtu kroků a pohybech krku v dvouhodinových intervalech.

Z výsledků této studie vyplývá, že nebyl prokázán rozdíl mezi typem přístroje a způsobem ustájení na detekci říje. Přímo v článku nebylo objasněno, co může za tak vyrovnané výsledky, ačkoliv v jiných studiích na podobné téma prokázali opak. Četnost pohybové aktivity krav chovaných na pastvině a částečně ve stáji může ovlivnit řada faktorů, jakými je například vzdálenost dojírny, sklon a struktura terénu, počasí a jiné vlivy. V neposlední řadě ovlivňuje změnu pohybové aktivity přechod nebo umožnění vstupu na pastvinu. Pokud tato situace nastane, chvíli trvá, než se pohyb dojnic vlivem vytvořené změny ustálí. Přístroje k detekci říje vyhodnocují aktivitu v intervalech dvou hodin. Pokud dojde k situaci, která ovlivní pohybovou aktivitu zvířat, může být vyhodnocení do jisté míry zkreslené. Pedometry a aktivometry jsou velmi častými nástroji využívanými k vyhledávání říje, proto je důležité sledovat negativní vlivy a případně jim předcházet, aby funkce těchto přístrojů nebyla negativně ovlivňovněna.

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz