Anglicky: Enforcement of biosecurity measures in poultry farms and related facilities

Zdroj: Mussa,F. 2018. Enforcement of biosecurity measures in poultry farms and related facilities.

Klíčová slova: "chov drůbeže, biosecurita"

Dostupný z: https://musafreiji.com/enforcement-of-biosecurity-measures-in-poultry-farms-and-related-facilities/


Podle FAO pojem biologická bezpečnost (biosecurity) vyjadřuje proces komplexního řízení biologických rizik spojených s potravinami a zemědělstvím. Bio znamená život a security znamená ochranu. Biosekurita se tedy týká programů určených k ochraně života lidí, zvířat nebo rostlin. Biosekurita tak představuje relativně moderní dynamicky se vyvíjející koncepci řešení této problematiky. V oblasti chovu drůbeže je možné biosekuritu definovat jako postupy nebo soubor programů, které omezí nebo eliminují riziko průniku a šíření původců infekčních onemocnění v chovech drůbeže včetně zabránění kontaminace technologických systémů a zařízení.

Vznik vysoce patogenních kmenů (HPAI) Aviární influenzy (ptačí chřipky) měl výrazný vliv nejen na velkochovy, ale i na malochovy a ekochovy drůbeže. Velké šíření tohoto onemocnění nastalo v důsledku absence případně nedostatečných opatření biologické bezpečnosti nebo jejich nedodržování. Přestože preventivní (zásady správné chovatelské praxe) a profylaktická (vakcinace) opatření omezují šíření nákazy, je zřejmé, že nedostatečná opatření biosekurity v mnoha zemích udržují cirkulaci viru v prostředí, kdy další možné mutace viru HPAI mohou vyvolat pandemii. Tyto obavy vedou k nutnosti rychlého zavedení preventivních a profylaktických opatření.

V posledních několika letech bylo vyvinuto mnoho programů zaměřených na snížení rizika průniku infekce do chovů drůbeže nebo ke snížení rizika kontaminace surovin a potravin živočišného původu (vajec, drůbežího masa včetně výrobků z těchto komodit). Většina těchto programů je založena na hodnocení rizika vycházející z aktuální situace a jeho průběžné aktualizace v časovém horizontu.

Mezi riziková místa v chovech drůbeže patří: násadová vejce a jednodenní kuřata, líheň, farma, objekty pro ustájení kuřat - odchovny, haly pro chov nosnic a výkrm brojlerů, technologické systémy (krmení, napájení, větrání, vytápění a chlazení včetně řízení mikroklima, odklizu trusu a podestýlky), osoby (zaměstnanci farem, veterinární lékaři, konzulenti, pracovníci servisních firem), krmiva a voda, odpady (trus a podestýlka), sanitace (čištění, mytí a dezinfekce), létající a lezoucí hmyz, hlodavci, (myši, potkani aj.), volně žijící zvířata (ptáci, vysoká, srstnatá pernatá a černá zvěř).

Opatření biosekurity ke snížení rizika přenosu vysoce patogenních kmenů viru ptačí chřipky (např. typu A podtypu H5N1) přenášeným z volně žijících ptáků na drůbež a jiné druhy ptáků chovaných v zajetí včetně systému včasné detekce v oblastech se zvláštním rizikem stanoví Rozhodnutí komise EHS 2005/734/ES.

Zpracoval/a: doc. MVDr. Pavel Novák, CSc., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., novak.pavel@email.cz