Zdroj: Houšková, K., Mauer, O. 2016. Možné směry vývoje lesního školkařství České Republiky. In: Zborník príspevkov-Lesné semenárstvo, škôlkarstvo a umelá obnova lesa 2016. Snina: Združenie lesných škôlkarov Slovenskej republiky, 53-59. ISBN 978-80-972366-2-5.

Klíčová slova: "inovace, lesní školka, logistika, modernizace"

Dostupný z: http://www.skolkari.eu/files/Zbornik-2016.pdf


V úvodu článku autoři poukazují na fakt, že české lesní školkařství je za vyspělými školkařskými provozy v SRN, Holandsku, Skandinávii, Polsku cca 10 let pozadu. Příčin tohoto stavu je celá řada, menších i větších, objektivních i subjektivních. Důraz je kladen zejména do oblasti – nedostatečných investic (stavební i strojní) do školkařských provozů. V oboru dochází k velké a časté obměně školkařů, existuje nedostatečná péče o vzdělání školkařů (i současné podmínky pro udělování licencí jsou z hlediska odbornosti naprosto nedostatečné). Dále autoři konstatují, že školky nejsou vlastníky zdrojů reprodukčního materiálu, v praxi dochází k neustálým (až extrémním) výkyvům v požadavcích odběratelů na množství, druh dřeviny a kvalitu kupovaného sadebního materiálu. Autoři apelují na neexistenci jasné koncepce zakládání a pěstování lesních porostů v ČR. V současné době rostou rozdíly v kvalitě školkařských provozů mezi velkými soukromými školkami fyzických osob a zbytkem školkařských provozů.

V článku je analyzován současný stav lesních školek v ČR a autory je dokládáno, že není na zcela odpovídající úrovni. V textu jsou uvedeny příčiny tohoto stavu. Na základě současného stavu lesů, jejich možných změn a uplatňovaných koncepcí zakládání a pěstování lesů jsou analyzovány možné směry vývoje lesního školkařství v optimistických i pesimistických variantách. Práce autorů rovněž naznačuje možný vývoj inovací školkařských technologií, struktury školek a logistiky školkařské výroby.

V současném rozvoji lesního školkařství je potřeba pamatovat na skutečnost, která ovlivňuje nejen lesnictví, a to je změna klimatu. Autoři uvádějí, že pokud se naplní předpoklady, že do roku 2050 se zvýší průměrná teplota v ČR o 5,5 ˚C, vyvolá to naprosto kardinální změnu dřevinné skladby při obnovách a zalesňování, při současném velkém rozmachu lesního školkařství.

V závěru je kriticky hodnoceno, že české lesní školkařství není na příliš dobré úrovni. S výjimkou několika málo školek jeho úroveň stagnuje nebo i klesá. V příspěvku jsou stručně rozebrány příčiny a jsou i naznačeny změny možného rozvoje. Vzhledem k tomu, že naprosto rozhodující pro další směry vývoje českého lesního školkařství je rozhodnutí o další potřebě (množství) sadebního materiálu při obnově lesa a zalesňování, autoři doufají, že rozhodne zdravý lesnický rozum, že ekonomika nezvítězí nad biologií a i nadále budeme mít kvalitní lesní porosty plnící všechny své funkce a i kvalitní a špičkové školkařské provozy.

Zpracoval/a: Ing. Jiří Holický, jhcplzen@seznam.cz