Anglicky: Diffusion and phosphorus solubility of biochar-based fertilizer: Visualization, chemical assessment and availability to plants

Zdroj: Lustosa Filho, J.F., Barbosa, C.F., Carneiro, J.S.D.S., Melo, L.C.A. 2019. Diffusion and phosphorus solubility of biochar-based fertilizer: Visualization, chemical assessment and availability to plants. Soil and Tillage Research, 194, Article number 104298

Klíčová slova: "pomalu uvolňující hnojivo; granulované hnojivo; sorpce fosforu; účinnost fosforu"

Dostupný z: https://doi.org/10.1016/j.still.2019.104298


V současné době je většina komerčních fosforečných hnojiv rozpustná ve vodě a rychle sorbují na půdní minerály, co způsobuje nízkou účinnost a nízkou zbytkovou hodnotu těchto hnojiv  pro zásobování plodin. Vývoj nových technologií pro snížení ztrát fosforu a zvýšení účinnosti fosforečných hnojiv je nezbytný pro zlepšení nakládání s nimi. V rámci provedeného výzkumu byla syntetizována hnojiva ko-pyrolízou biomasy s fosfáty a hořčíkem a bylo vytvořeno hnojivo na bázi biouhlu. Kombinace drůbežího trusu, H3PO4 a MgO eliminovala kyselost těchto fosfátových hnojiv a vytvořila hnojivo s pomalým uvolňováním fosforu, s vysokým potenciálem pro zvýšení jeho příjmu. Hnojivo bylo testováno ve formě práškové i granulované na porostu kukuřice. Hodnocena byla difúze fosforu v obou formách s kontrolou s hnojením standartním hnojivem.  

Produkované hnojivo prokázalo snížení rozpustnosti ve vodě a prodloužilo dostupnost fosforu v půdě po delší dobu. Prášková forma měla podobnou agronomickou účinnost jako rozpustné hnojivo, pravděpodobně díky rychlému rozkladu materiálu. Granulovaná forma se rozkládala pomaleji, a fosfor distribuovala v delším období, čím se charakteristikou přiblížila hnojivům s pomalým uvolňováním. Nevýhodou této formy byla nízká distribuce na počátku vegetace, co způsobilo pomalejší růst kukuřice.

Celkově prášková forma prokázala agronomickou účinnosti fosforu vyšší v porovnání s kontrolou o 12% až 18% a granulovaná forma až o 84% až 86% při dávce 300 mg.kg-1 P. Proto je vhodné účinnost hnojiva hodnotit i z pohledu přístupnosti fosforu v následných plodinách. Aplikací obou forem došlo dále k mírnému zvýšení pH kultivované půdy, došlo k významnému zvýšení dostupného Mg2+ v půdě, a výtěžek sušiny byt taktéž výrazně vyšší.

 

 

Témata, na která je nutné obrátit pozornost resortního výzkumu v dané oblasti (v bodech):

  • Hodnocení užitných vlastností hnojiv na bázi biouhlu v závislosti na zdrojových surovinách a procesu výroby, zejména dosahovaných teplot.
  • Ekonomické zhodnocení výrobních nákladů hnojiv na bázi biouhlu.

Zpracoval/a: Ing. Vladimír Mašán, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, vladimir.masan@mendelu.cz