Anglicky: Climate change impacts of legume-grass swards: implications for organic farming in the Federal State of Brandenburg, Germany

Zdroj: Bloch, R., Bachinger, J., Wechsung, F., Hess, J. 2015. Climate change impacts of legume-grass swards: implications for organic farming in the Federal State of Brandenburg, Germany. REGIONAL ENVIRONMENTAL CHANGE 15(2), 405-414 [cit. 2018-08-02]. ISSN 14363798.

Klíčová slova: "modelování výnosů; dopady sucha; zranitelnost; plodinový systém"

Dostupný z: https://doi.org/10.1007/s10113-014-0656-2


O důležité úloze jetelotravních směsí neboli pícnin, nikdo nepochybuje, vzhledem k tomu, že problematika klimatických změn je momentálně celospolečensky diskutované téma. My lidé zatím nedokážeme počasí řídit a nebude tomu i tak ani v blízké budoucnosti. Zkusme se proto spolu zamyslet, jak se dají eliminovat negativní projevy počasí v souvislosti s hospodařením. Zamyšlení se nad častým, opakujícím a prodlužujícím se obdobím sucha. Největší prioritou teď bude naučit se zadržet vodu v krajině. Česká krajina jakožto střecha Evropy je náchylná na sucho a my se tomu budeme muset přizpůsobit.

 

Jetelotravní porosty v rámci střídání plodin v osevním postupu jsou důležitým zdrojem dusíku a hlavně také krmením hospodářských zvířat nejen v systémech ekologického zemědělství. Zároveň jsou tyto porosty velice náchylné na vliv klimatických změn v suchých oblastech v rámci hospodaření ekologického zemědělství (EZ).

Současná studie se zaměřuje na dopad změny klimatu – sucha u systémů (EZ), empirického statistického výnosového modelu založeného na vojtěšce (A) a jeteli červeném (B). Tato studie probíhala na dvou nejsušších lokalitách Německa s rozdílnými půdně-klimatickými podmínkami. "Spreewald" (SP), s písčitými půdami vhodný pro jetel červený a "Uckermark" (UM) s písčitohlinitými půdami vhodné pro vojtěšku. S využitím historických dat o počasí byly zkoumány následující hypotézy modifikovaného modelu (LEGRAY):

  1. Prodloužené období růstu v teplejším klimatu - zvýšit roční výnosy sušiny jetelotravní směsi (LGS) tím, že umožňují dřívější i častější seče u obou zájmových regionů.
  2. Možné suché teplé klima během období růstu zvýší nejistotu výnosu po jednotlivých sečích zejména v oblastech s písčitými půdami.

Modelový scénář "Suchý" předpovídá roční snížení výnosu (cca 20 %), pro oba regiony. Tento dopad lze přičíst (1) první seč je o 4 týdny dříve (snížení výtěžku o 0,5 t ha-1), (2), třetí seč je často zpožděna díky nedostatku vody a (3) případná nepraktičnost a 4 seč. Naproti tomu 2 seč zvýšila výnos o 1 t ha-1 pro "mokrý" modelový scénář. V (SP) jsou závažné dopady sucha pro jetel. Tento negativní dopad scénáře "Sucha" může být částečně kompenzován pouze v (UM) při využití vojtěšky, která vykazovala nižší náchylnost k suchu. Spolu s předpokládaným snížením výnosu, ale zvýšená zranitelnost (EZ) v obou studiích nelze zastavit.

Zpracoval/a: Ing. Ivana Šindelková, Výzkumný ústav pícninářský, spol. s.r.o., sindelkova@vupt.cz