Anglicky: Organic mulch materials improve soil moisture in vineyard

Zdroj: Čížková, A, Burg, P, Zatloukal, P, Vaidová, M. 2021. Organic mulch materials improve soil moisture in vineyard. Soil Science Annual, 72(2).

Klíčová slova: "vinice, mulčovací materiály, půdní vlhkost, výnos hroznů"

Dostupný z: https://www.soilsa.com/Organic-mulch-materials-improve-soil-moisture-in-vineyard,140644,0,2.html


srážek pak bude pravděpodobně negativně ovlivněna fyziologie pěstovaných rostlin a tím také sklizeň. Na základě již zjištěných dat lze mulčováním redukovat odpar z půdy, teplotu půdy, zvyšovat její vlhkost a zlepšovat texturu. Zároveň tato opatření napomáhají snižovat erozi. Autoři této studie hodnotili vliv různých typů organických mulčů na zadržování půdní vlhkosti, celkovou sklizeň hroznů a jejich kvalitativní parametry.

V experimentu byl testován vliv tří druhů organických mulčů: obilná sláma v dávce 1,2 kg/m2, dřevní štěpka v dávce 4 kg/m2 a kompost v dávce 2 kg/m2. Jako kontrola sloužila plocha, která byla pouze kultivovaná bez krycího materiálu. Půdní vlastnosti byly testovány pomocí Kopeckého válečků. Hodnocena byla objemová vlhkost, porozita, maximální kapilarita a minimální vzduchová kapacita půdy. Sklizeň plodů byla hodnocena v kilogramech na rostlinu a plody byly analyzovány ve formě moštu, u něhož byla hodnocena hodnota hustoty cukrů, obsah titrovatelných kyselin a kvasinkami asimilovatelného dusíku (YAN).

Fyzikální vlastnosti půdy nebyly mezi jednotlivými variantami pokusu průkazně rozdílné. Varianty s rostlinným mulčem ale celkově vykazovaly vyšší půdní vlhkost v porovnání s kontrolou. Nejvyšších hodnot půdní vlhkosti bylo dosaženo ve variantě s obilnou slámou. Naopak kompost měl nejnižší zlepšující vliv na půdní vlhkost z testovaných variant. V dlouhodobém hodnocení byl pozitivní vliv aplikace mulče prokázán také na objem a kvalitu sklizně hroznů. U obilné slámy byl oproti kontrole zjištěn vyšší výnos o téměř 20 %. Signifikantní vliv byl u variant s obilným mulčem zaznamenán také v obsahu titrovatelných kyselin a YAN. Parametr YAN byl vyšší také ve variantě s kompostem, v případě dřevní štěpky byl naopak signifikantně nižší. Jednalo se však o jediný parametr, ve kterém byl výsledek sledovaných parametrů pod optimální doporučenou hodnotou. Na základě získaných výsledků lze tedy mulčování vinic rostlinným materiálem hodnotit jako vhodné a pozitivně působící na kvalitu a objem sklizně v porovnání s kultivovanou nezakrytou plochou.

V kontextu měnícího se klimatu je otázka zadržení vody v krajině a půdě stále naléhavější a je třeba hledat vhodné cesty, které napomohou pěstovaným rostlinám zvládat tyto extrémy. Jednou z variant je mulčování, které bylo v rámci tohoto experimentu vyhodnoceno jako vhodné pro révu vinnou. Pro komplexnější znalost vlivu různých druhů mulče je třeba tato data dále ověřit v dlouhodobém experimentu, především v letech s nedostatkem vláhy. Zároveň je třeba ověřit jejich využitelnost a ekonomickou efektivitu v praxi.

Zpracoval/a: Ing. Klára Scháňková, Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o., schankova@vsuo.cz