Anglicky: Dynamic monitoring of reproduction records for dairy cattle

Zdroj: Cornou, C., Østergaard, S., Ancker, M.L., Nielsen, J., Kristensen, A.R. (2014). Dynamic monitorin of reproduction records for dairy cattle. Computers and Electronics in Agriculture, 109, 191–194.

Klíčová slova: "dojný skot, dynamický zobecněný lineární model, monitorovací systém, výsledky reprodukce "

Dostupný z: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168169914002312


Zemědělské podniky se v dnešní době neobejdou bez softwaru, který by jim usnadňoval práci a za chovatele sledoval a vyhodnocoval data o ustájených zvířatech. Záznamová zřízení máme umístěna v dojírnách, ve stáji a také jsou umístěna přímo na zvířatech. Zde je pak důležité zvolit vhodný operační program, který bude schopen ze všech typů senzorů data zpracovávat a vyhodnocovat pro každodenní potřeby chovatele. Softwarů je na trhu poměrně hodně od řady světových i domácích firem. V tomto příspěvku se autoři zaměřili na využití inovovaného dáského programu HerdView. Tento nový monitorovací modul zaznamenává data o telení, provedených inseminacích a výsledcích kontroly užitkovosti. Upozorňuje také chovatele o kontrolách březosti u dojnic. HerdView umožňuje pomocí manuálně nastavených poplachových hranic upozornit na překročení či nedostatky v reprodukčních hodnotách zvolených v daném stádě. Zároveň ukazuje každý týden souhrnná data a grafy s výčtem počtu inseminací, zabřezlých krav a krav kontrolovaných na březost. Komplexní data jsou uživateli dostupná za posledních 52 týdnů.  V Dánsku program komunikuje s národní databází skotu a všem chovatelům umožňuje online přístup k datům. Dosavadní systémy, které byly využívány na sledování reprodukčních parametrů stáda umožňovaly chovateli nahlédnout do souhrnných dat za měsíc či za rok. A udávaly pouze hodnoty dnů první inseminace po otelení, celkového počtu inseminací a inseminačního indexu. Nová aktualizace je velkým zlepšením pro zemědělské podniky a chovatele, protože dovoluje nahlédnout do dat z aktuálních týdnů a sledovat zlepšení či zhoršení reprodukčních hodnot. Zároveň se chovateli otevře nový obzor ve sledovaní pokroku podniku.

Tímto příspěvkem nemíním dělat reklamu výše uvedenému programu, ale chtěl bych tímto upozornit na údaje, které mají dánští chovatelé díky takovéto digitální provázanosti k dispozici a tím pádem mají větší šanci být konkurence schopnější, protože snadněji a lépe zvládají management stáda. Proto chovatelé používejte jen takový program, který Vám bude poskytovat nejaktuálnější údaje o Vašich zvířatech, aby se nestávalo, že nějaké zvíře přehlédnete a budete ho prokrmovat bez toho, aby dojilo dostatečné množství mléka a v optimální době po předchozím porodu zabřezlo a zůstalo březí.

Zpracoval/a: doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, radek.filipcik@mendelu.cz