Anglicky: Association between antimicrobial usage, biosecurity measures as well as farm performance in German farrow-to-finish farms

Zdroj: Raasch, S., Postma, M, Dewulf, J., Stärk, K. D. C., Beilage, E. 2018. Association between antimicrobial usage, biosecurity measures as well as farm performance in German farrow-to-finish farms. Porcine Health Management. 14 pp.

Klíčová slova: "prasata, antimikrobiální látky, biosekurita, produkční ukazatele, rizikové faktory"

Dostupný z: https://doi.org/10.1186/s40813-018-0106-5


U hospodářských zvířat, jejichž produkty jsou využívány ve výživě lidí (tzv. potravinových druhů zvířat) je v současnosti velkým problémem používání antimikrobiálních látek. A to zejména proto, že byla prokázána přímá souvislost mezi narůstajícím spotřebou antimikrobiálních látek a rozvojem antimikrobiální rezistence.

Na základě analýzy frekvence léčení prasat v období od narození do porážky včetně prasat plemenných autoři v 60 německých farmách pro chov prasat identifikovali rizikové faktory spojené se zvýšeným používáním antimikrobiálních látek u jednotlivých věkových skupin prasat a prokázali vztah mezi úrovní biologické bezpečnosti stáda a množstvím používaných antimikrobiálních látek včetně vybraných produkčních ukazatelů.

Bylo zjištěnoi, že antimikrobiální látky byly nejvíce používány k léčení sajících a odstavených selat. U sajících selat byly pro jejich léčení používány ve velkém množství kriticky významné antimikrobiální látky (cefalosporiny 3. a 4. generace). Prokázali statisticky významnou závislost mezi počtem prasnic základního stáda a nízkým skóre externí biosekurity a s tím spojeným zvýšeným používáním antimikrobiálních látek u všech věkových kategorií prasat. Chovy se zvýšenou frekvencí léčení prasat v období růstu se nacházely v oblastech s vysokou koncentrací chovů prasat, které měly méně přísná hygienická pravidla pro vstup zaměstnanců i návštěvníků na farmu a současně i nižší skóre hodnocení interní biosekurity v oblasti sanitace (čištění a dezinfekce) stájí ve srovnání s chovy s nižší spotřebou antimikrobik.

Na druhé straně v chovech plemenných prasat s vyšším množstvím aplikovaných antimikrobiálních látek bylo odstavováno více selat na prasnici a rok a současně bylo dosaženo lepší skóre hodnocení interní biosekurity.

Autoři dospěli k závěru, že u všech věkových kategorií prasat je možné snížit množství používaných antimikrobiálních látek zlepšením úrovně externí i interní biosecurity a současně důsledným dodržováním navržených opatření.

Zpracoval/a: doc. MVDr. Pavel Novák, CSc., Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i., novak.pavel@email.cz